Minimální preventivní program

 

Minimální preventivní program

Základní školy a Mateřské školy Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Školní rok: 2018/2019

Č.j: 72/18/G

 

Obsah:

1. Charakteristika MPP

2. Charakteristika školy

3. Cíle MPP

4. Realizace programu v jednotlivých oblastech

5. Metody a formy práce, pomůcky

6. Metody hodnocení efektivity MPP

7. Zajištění realizace MPP

 
1. Charakteristika MPP

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. A § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., který do prevence sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd.

Děti patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i verbální a fyzická šikana. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

 

2. Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí Líšnice. Je malotřídní venkovskou školou s 1. stupněm do 5. ročníku, tvořená dvěma třídami. Kapacita školy je 60 žáků a kapacita školní družiny 25 dětí. Naplněnost školy ve školním roce 2018/2019: 29 žáků.

Počet žáků v jednotlivých ročnících:

  • učebna I: 1. a 2. ročník 13 žáků
  • učebna II: 3., 4. a 5. ročník 16 žáků

Pedagogický sbor tvoří 3 učitelky, zástupkyně ředitelky školy, 1 vychovatelka ŠD.

 

3. Cíle preventivního programu

žák by měl:

· stanovit si správný žebříček hodnot

· řešit různé problémy

· vědět o účincích návykových látek

· mít zdravé sebevědomí

· umět čelit tlaku vrstevníků

· umět říci „ne"

· naučit se rozlišovat dobré a špatné

· zařadit se a obstát v kolektivu

· zlepšovat mezilidské vztahy

· umět se sebeovládat

· umět si vážit sebe samého

· dodržovat zásady slušného chování

· dokázat měnit špatné postoje

· dodržovat správný režim dne

· znát centra pomoci

· zapojovat se do školních a mimoškolních aktivit

· správně trávit volný čas

· znát svá práva a povinnosti

 

Cílem minimálního preventivního programu je (ve spolupráci s rodiči) formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti – mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům.

 

4. Realizace preventivního programu:

· Vysoká informovanost o sociálně patologických jevech – návykové látky, šikana, závislost na počítači, televizi…

Žákům 4. a 5. ročníku budou poskytnuty informace o drogách, jejich podobě, účincích, o tom, co droga dává a co bere. A to formou přednášky doplněné obrazovým materiálem a DVD.

V předmětech člověk a svět a přírodověda dostanou žáci diferencovaně dle věku informace o šikaně, co všechno šikana je, jaké chování je nepřípustné, jaké následky šikana může mít, jak se proti ní bránit a jak postupovat, vím-li o šikaně (Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MSMT-22294/2013-1).

 

· Informovanost zákonných zástupců a úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáků, kteří mají sklon zejména k šikaně, či by mohli být potencionální obětí šikany

Na začátku školního roku při společné schůzce všech zákonných zástupců budou poskytnuty informace, kde získat pomoc a další podrobné a odborné informace.

Zákonní zástupci musí vědět, že mohou kdykoli požádat školního preventistu Mgr. Elišku Vackovou o pomoc či zprostředkování pomoci.

 

· Prosazení zdravého životního stylu

Zdravý životní styl bude prosazován především pomocí osobních postojů a příkladu vyučujícího za pomoci řady podpůrných akcí.

Oblast zdravého životního stylu je zařazena do vyučování v předmětech Člověk a svět (1. – 3. ročník) a Přírodověda (4. a 5. ročník).

Škola podporuje sportovní akce a sama organizuje zájmový kroužek sportovních her a taneční kroužek.

Škola je opět zapojena do projektu „Ovoce do škol“.

 

· Spolupráce v oblasti prevence

Škola spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí. Školní metodik prevence se účastní pravidelných schůzek metodiků prevence. Zařazeny budou i preventivní programy z nabídky "Etické dílny".

 

· Integrace školy do běžného života obce, zákonných zástupců a dětí

Škola by neměla být oddělena od života obce, proto bude možné v rámci předmětů člověk a svět i vlastivěda navštívit obecní úřad, místní knihovnu. Celé školské zařízení bude v letošním roce opět organizovat „Rozsvícení vánočního stromu“ a přehlídku talentů dětí a žáků.

Škola se prezentuje veřejnosti v článcích, které vycházejí v „Líšnickém zpravodaji“.

Snahou školy je zapojit zákonné zástupce do akcí organizovaných školou např. projektové dny, školní výlety…..

 

· Ochrana žáků

Ve školním řádě je zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, dále je zde zakotvena nepřípustnost projevů vedoucích k šikaně a rasismu.

Přístup na internetových stránkách je filtrován a zobrazování závadných stránek je automaticky ukončeno.

Každý žák musí vědět, kam se obrátit o pomoc. Že se může s důvěrou obrátit na svého vyučujícího, a ten to nebude brát na lehkou váhu, nebo na školního preventistu.

Na školní nástěnce v přízemí je k dispozici číslo na linku důvěry a každý žák má přístup ke školním internetovým stránkám s kontakty na odbornou pomoc.

 

· Zajištění volnočasových aktivit ve škole i mimo ni a to ve spolupráci s obcí a zájmovými spolky v obci

V tomto bodě škola vlastními silami zajišťuje několik kroužků v odpoledních i ranních hodinách a to:

  • Sportovní hry
  • Kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník
  • Hru na flétnu
  • Taneční kroužek
  • Kroužek paličkování
  • Dramatický kroužek a přírodovědný kroužek bude realizován jako příprava na vystoupení a soutěže (rozsvícení vánočního stromu, školní akademie….)
  • Kroužek deskových her

Žáci mají po dohodě k dispozici počítačovou učebnu nebo ji navštěvují v rámci činností ŠD pod dohledem paní vychovatelky. Škola podporuje aktivity místních spolků. Jedná se o kroužek mladých hasičů, myslivecký kroužek a aktivity Sokolu Líšnice.

 

· Vzdělávání vyučujících v této oblasti s prioritou témata šikany

Pokud bude možnost se účastnit kurzu, či semináře věnovaného sociálně patologickým jevům, bude tato možnost využita. Do žákovské i učitelské knihovny bude doplňována aktuální odborná literatura.

 

· Zařazení tématu prevence do výuky

S jednotlivými tématy se děti setkávají především v předmětech: člověk a svět, přírodověda a vlastivěda, ale i v ostatních předmětech: českém jazyku, tělesné i výtvarné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování či dramatickou výchovu. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

 

Ročník                                                Téma                                                                        Předmět

1. – 3.                                                 Lidé kolem nás                                                               ČaS

 Člověk a jeho zdraví                                                     ČaS, Tv

2. – 5.                                                 Rodina                                                                          ČaS, Př

 Soužití lidí                                                                      ČaS, Př

 Lidské tělo                                                                     ČaS, Př

 Péče o zdraví, zdravá výživa                                    ČaS, Př, Tv

5.                                                       Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy         Př

4. – 5.                                                Návykové látky a zdraví                                                 Př, Tv

3. – 5.                                                Multikulturní výchova                                                        Př

1. – 5.                                                Dopravní výchova                                                        ČaS, Př

 

V dalších předmětech se témata MPP objevují také:

· Český jazyk - pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy

· Výtvarná výchova - tématické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, k zdravému životnímu stylu, ke svému zdraví

· Tělesná výchova - zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu

 

5. Metody a formy práce, pomůcky

· rozhovor, diskuze

· hra

· besedy (PČR)

· návštěvy (Obecní úřad)

· skupinová práce

· dotazníky

· preventivní programy dalších subjektů (PPP Ústí nad Orlicí)

· další (výlet, soutěže apod.)

 

6. Metody hodnocení efektivity MPP

· rozhovorem

· dotazníkovým šetřením

· anketou

· sledováním úrovně výskytu sociálně patologických jevů

 

7. Zajištění realizace MPP

· metodik prevence

· třídní učitelé

· PČR, PPP

 

Na realizování tohoto preventivního programu dohlíží školní preventista, ve spolupráci s ředitelkou školy. Na realizaci se podílí celý učitelský kolektiv a tento program je k dispozici v ředitelně školy, na nástěnce a na stránkách školy.

Minimální preventivní program je možné a nutné přizpůsobit momentální situaci a potřebám školy, a tak pružně reagovat na aktuální problémy.

Program byl vypracován na školní rok 2018/2019 dne 28. 8. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ……………………………………………………………..

                                                                  Mgr. Eva Gelová, ředitelka