Školní řád

 

 Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Školní řád základní školy

Č.j.: 95/16/L

Účinnost od: 1. 9. 2016

Spisový znak: 2.1.1   A5

Počet příloh: 1

Změny:

 

Obsah:

Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

1.1 Práva žáků

1.2 Povinnosti žáků

1.3 Práva zákonných zástupců žáků.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků.

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 

2. Provoz a vnitřní režim školy.

2.1 Režim činností ve škole.

2.2 Režim školní družiny.

2.3 Režim školní jídelny.

2.4 Režim akcí mimo školu.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Školní řád

 

1.   Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy.

 

1.1 Práva žáků

Žák má právo na:

 1. Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 2. Rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní mají právo na poskytnutí podpůrných opatření v rámci možností školy a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
 3. Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, znát kritéria hodnocení a klasifikace.
 4. Informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 5. Ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu a  nevhodně ovlivňovaly morálku. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. Na ochranu před návykovými látkami, které by ohrozily tělesný a duševní vývoj.
 6. Svobodu myšlení, projevu, náboženství a shromažďování, svobodný výběr kamarádů.
 7. Využívání školních prostor, jež jsou k tomu určeny a účast na školních akcích. Na seznámení se všemi směrnicemi, které se týkají pobytu a činnosti ve škole.
 8. Respektování soukromého života a života rodiny.
 9. Volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající věku.
 10. Vyžádání pomoci vyučujících v případě, že neporozuměl učivu. Jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádá o pomoc či radu třídní učitelku, učitelku či jinou osobu, která je povinna vždy věnovat těmto požadavkům náležitou pozornost.
 11. Rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek většího rozsahu.
 12. Stravování ve školní jídelně a umístění ve školní družině podle daných kritérií.

 

1.2 Povinnosti žáků

Žák je povinen:

 1. Řádně docházet do školy – pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, řádně se vzdělávat a připravovat se na vyučování. Aktivně se zapojovat do školní výuky a svým chováním napomáhat k příjemnému průběhu vyučovací hodiny, svědomitě plnit úkoly zadané vyučujícími.
 2. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 3. Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 4. Chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své ani zdraví jiných osob. Usměrňovat své chování i jednání ve škole, na školních akcích ve škole i mimo ni tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školského zařízení a ostatních lidí, se kterými přijde do styku.
 5. Svá mínění a názory vyjadřovat vždy slušným způsobem.
 6. Nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody uhradit. S učebními pomůckami a učebnicemi zacházet šetrně. Své místo, třídu i ostatní školní prostory udržovat v pořádku a čistotě.
 7. Učebnice a školní pomůcky nosit do školy podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Každý den nosit žákovskou knížku, zacházet s ní šetrně a pravidelně ji předkládat zákonným zástupcům. V případě její ztráty nebo poškození bude individuálně posouzena míra zavinění a zvoleno odpovídající kázeňské opatření.
 8. Účastnit se činností organizovaných školou a mimoškolních aktivit, na které byl přihlášen (účast v zájmových kroužcích je povinná, přihlásit nebo odhlásit se je možné vždy ke konci pololetí).
 9. Chodit do školy vhodně a čistě oblečen i upraven, podle pokynů vyučujících mít vhodné oblečení i pomůcky na tělesnou výchovu, výtvarnou a hudební výchovu, pracovní činnosti (praktické, svět práce) a zájmové aktivity.
 10. Zdravit zaměstnance školského zařízení (v prostorách školského zařízení i mimo ně, na školních akcích) srozumitelným a zřetelným pozdravem. Do sborovny vstupovat pouze na vyzvání.
 11. Po opětovném nástupu do školy (po absenci) neprodleně předložit třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce.
 12. Nepoužívat během vyučování mobilní telefony, MP3 nebo jiná zvuková či obrazová zařízení. V průběhu vyučovací hodiny má mobilní telefon vypnutý, pokud tomu tak není, odevzdá mobilní telefon vyučující/mu, která/ý stanoví pravidla k jeho navrácení. Při opakovaném porušení zákazu bude vypnutý mobil uložen v ředitelně školy. Telefon může být použit pouze o přestávce a to jen v nutných případech. Je zakázané neúčelově vytáčet čísla integrovaného záchranného systému.
 13. Ve škole nepořizovat žádné nahrávky (video, audio, foto) bez svolení vyučující/ho.
 14. Nenosit do školy a nepoužívat žádné nepotřebné a cenné věci (škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost) nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost spolužáků nebo jiných osob. Ztrátu věcí neprodleně ohlásit třídní učitelce a pokusit se ihned ztracenou věc dohledat. Nalezené věci odevzdat vyučující/mu nebo je umístit do „zapomnětníku“.
 15. V době vyučování i přestávek neopouštět budovu školy bez vědomí vyučující/ho.
 16. V případě nevolnosti nebo úrazu hlásit tuto skutečnost vyučující/mu nebo jinému zaměstnanci školy. Domů nebo k lékaři odcházet pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.
 17. V době vyučování navštěvovat lékaře jen výjimečně – zameškané učivo si včas doplnit.
 18. V době mimo vyučování se zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti dozoru zaměstnance školy.
 19. Ve škole je zakázáno -  přinášet, mít v držení, nabízet nebo prodávat návykové látky nebo pod vlivem těchto látek vstupovat do budovy školy.
 20. Nepoužívat hrubých, vulgárních slov, urážek a fyzického násilí – toto je vždy považováno za hrubé porušení školního řádu. Brát ohledy na mladší a slabší spolužáky. Výuku nerušit nevhodnými připomínkami a otázkami, které nesouvisí s obsahem vyučovaného předmětu.
 21. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení  žákovi udělit výchovná opatření:
 • napomenutí třídního učitele – třídní učitelka oznámí udělení ředitelce školy. Neplnění školních povinností, např. zapomínání potřeb k výuce, používání hrubých či vulgárních výrazů mezi spolužáky, neuposlechnutí příkazu pedagogického pracovníka nebo porušení dohodnutých pravidel v méně závažných případech (např. hry), přinesení předmětu (látky), který by mohl být nebezpečný (hračka)

 

 • důtku třídního učitele  - třídní učitelka neprodleně oznámí udělení ředitelce školy. Závažnější porušení školního řádu, např. opakované neplnění školních povinností, fyzické či slovní útoky, projevy šikany a netolerance, přepisování záznamů vyučujících v žákovské knížce, v sešitech, záměrné pozdní příchody do výuky, neuposlechnutí příkazu zaměstnace školy či dohodnutých pravidel, neomluvené hodiny – 2 hodiny, nošení, užití návykových či nebezpečných látek, závažnější nedodržení společenských norem

 

 • důtku ředitele školy – lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě. Závažné porušení školního řádu, společenských norem – např. hrubé slovní či fyzické útoky a šikanování osob, neomluvená absence – 3 až 10 hodin (pak snížený stupeň z chování), za opakované závažnější stejné přestupky (viz bod b), jiný hrubý přestupek

 

Udělení důtky ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy (katalogové listy). Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Každý přestupek žáka bude posuzován individuálně, s ohledem na věk a okolnosti.

 

Neplnění školních povinností a následné zápisy do žákovských knížek (notýsků) budou vždy posuzovány s ohledem na věk žáka a okolnosti. Ředitelka školy nebo třídní učitelka neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí či důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Počet zápisů je evidován za jedno pololetí.

 

Počet zápisů je evidován za jedno pololetí.

5 zápisů o neplnění školních povinností či přestupek viz a) – udělení napomenutí třídního učitele

 

10 zápisů o neplnění školních povinností či přestupek viz b) – udělení důtky třídního učitele

 

20 zápisů o neplnění školních povinností či přestupek c) – udělení důtky ředitele školy

 

Za další opakované neplnění školních povinností může být snížen stupeň chování.

 

 

Hodnocení chování v případě použití klasifikace na vysvědčení

 

1 - velmi dobré - bez  kázeňských přestupků proti školnímu řádu, ojedinělé porušení školního řádu

 

2 - uspokojivé – chování s opakovanými  přestupky proti školnímu řádu či závažnější přestupek

 

3 - neuspokojivé – chování s vážnými kázeňskými přestupky     

 

Výchovná opatření

 • ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské, školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci
 • třídní učitelka může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci

(jiná ocenění – diplom nebo věcná odměna předaná před třídou, školou)

 

Informace o prospěchu a chování žáků jsou zákonným zástupcům podávány průběžně a pravidelně prostřednictvím žákovských knížek (notýsků), ukázkami výsledků práce, na třídních schůzkách každé čtvrtletí, po domluvě s vyučujícími individuálně.

 

Pravidla klasifikace jsou podrobně popsána v ŠVP „Naše škola“Základní školy a Mateřské školy Líšnice, okres Ústí nad Orlicí.

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte průkazným způsobem (průběžné zápisy hodnocení výsledků vzdělávání žáka do žákovské knížky/notýsku).
 2. Na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 3. Volit a být voleni do školské rady.
 4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí svých dětí, přičemž musí být jejich vyjádřením věnována pozornost.
 5. Na informace a poradenskou pomoc školy pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 6. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
 7. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 8. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, metody a formy odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 9. Po dohodě s vyučující/m a vedením školy být přítomni ve vyučování, být seznámeni s nároky kladenými na žáky, se způsobem hodnocení žáků.

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 1. Zajistit, aby žák docházel do školy na vyučování a školní akce řádně a včas, správně vybaven a připraven na výuku, nebyl infikován a nemocný.
 2. Na vyzvání ředitelky školy nebo jiného zaměstnance školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný zaměstnanec školy zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 3. Při návštěvě školy přispívat svým jednáním k pozitivní atmosféře ve škole, nevstupovat do budovy školy v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.
 4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 5. Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování dokládat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku) v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem:
 • Při absenci žáka je nutno informovat třídní učitelku osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit jí příčinu absence žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámit tuto skutečnost třídní učitelce, případně vyučující/mu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

                                   - jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

                                   - jeden den – třídní učitelka,

                                   - více jak jeden den – ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

      I tato nepřítomnost však musí být omluvena v omluvném listě v žákovské knížce (notýsku) a omluvenka předložena třídní učitelce ihned při návratu do školy.

 • U každého žáka bez výjimky bude absence delší než 1 týden potvrzena v žákovské knížce (notýsku) lékařem.
 • Třídní učitelka může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 1. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Být informováni o oznamovací povinnosti školy v případě:
 • neomluvené absence (pokud přesáhne 25 hodin)
 • časté nepřítomnosti žáka ve škole
 • při pozdních omluvách absencí
 • při podezření na týrání žáka
 • v případě nebezpečného chování žáka (ubližování na zdraví a šikana)
 • kouření, manipulace a užívání návykových látek
 • při neplnění doporučení školy týkajících se infekčních onemocnění dítěte nebo napadení parazity (zákonný zástupce si ponechá nakažené či napadené dítě v domácím ošetřování, pokud se choroba nebo výskyt parazitů projeví během pobytu ve škole, je žák odeslán ihned domů).

 

Pokud nastane některý z výše uvedených případů, je škola ze zákona povinna informovat orgán sociálně právní ochrany dětí, případně orgán v trestním řízení.

 1. Při svévolném poškození majetku školy žákem zajistit po projednání s třídní učitelkou nebo ředitelkou školy náhradu škody.

 

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 1. Zaměstnaci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všichni zaměstnanci školy budou dbát na to, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými.
 3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost…..) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Vyzve-li třídní učitel nebo vyučující zákonného zástupce k osobnímu projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 5. Žák zdraví v budově školy a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem. Zaměstnanec školy žákovi na pozdrav odpoví.
 6. Třídní učitelé i vyučující se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě jejich omluvené nepřítomnosti bude zajištěno, aby byli zákonní zástupci informováni jiným způsobem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Režim činností ve škole:

 1. Budova školy se otevírá od pondělí do pátku v 6.00 hod. a uzavírá se v 15.35 hod.
 2. Po ukázněném příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně, obují si přezůvky s pevnou patou a ihned odcházejí do ŠD. V šatně se nezdržují a nevysedávají tam.  V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujících.
 3. Prostory přízemí budovy školy jsou zajištěny dozorem zaměstnance školy: v době od 6.00hod. – 6.45hod. učebny školní družiny a od 6.45hod. – 8.00hod. chodba a šatna.
 4. Žáci nastupují do školy nejpozději 10 min před začátkem vyučování, pedagogický pracovník odvádí žáky na vyučování také 10 min. před jeho zahájením.
 5. Pokud žák používá k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě do stojanu na jízdní kola.
 6. Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Vyučování začíná v 8.00 hod., vyučování zařazené na dřívější dobu v 7.05 hod. Výuka probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin (45 minut) a přestávek, v blocích nebo projektech, jejichž délku určuje vyučující s ohledem na hygienické normy a základní fyziologické potřeby žáků. V případě, že doba ukončení vyučování je odlišná od doby dané rozvrhem, je tato skutečnost oznámena zákonným zástupcům prostřednictvím „žákových listů“.
 7. Výuka probíhá v kmenových třídách, v odborných učebnách, v areálu školy i mimo areál školy. V odborných učebnách žáci dodržují vnitřní řády těchto učeben. Do sokolovny a na hřiště s umělým povrchem vstupují žáci pouze ve sportovní obuvi se světlou podrážkou.
 8. Při výuce některých předmětů lze dělit třídy na skupiny žáků podle jednotlivých ročníků. Pro dělené hodiny se stanoví učebny.
 9. Hlavní přestávka trvá 20 min, malé přestávky 10 min. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu, pohyb mimo třídu je povolen.
 10. Při stěhování do odborných učeben čekají žáci na chodbě před učebnou, dovnitř vstupují jen na pokyn vyučující/ho a za její/jeho přítomnosti.
 11. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu výuky dané rozvrhem, ve školní jídelně a při zájmové činnosti a to do odchodu žáků z budovy nebo odchodu do ŠD. V době mimo vyučování zůstávají žáci ve škole pouze se svolením vyučujících a také pod jejich dohledem.
 12. Ve škole mají žáci zajištěn pitný režim (nerezová nádoba ne tekutiny umístěná na chodbě v patře).
 13. Žáci vykonávají ve třídě služby a mohou být pověřeni dalšími dlouhodobými úkoly.
 14. Na odpolední vyučování čekají žáci ve ŠD, odtud je na výuku odvádí odpovědná/ý vyučující.
 15. Opouští-li žáci učebnu, uklidí svá místa, židle dají na lavice. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
 16. Po ukončení vyučování předává vyučující vychovatelce žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD a ostatní žáky doprovodí do šatny. Ti se zde zdržují po dobu nezbytně nutnou.

 

2.2 Režim školní družiny

Režim školní družiny je určován vnitřním řádem ŠD - č. j.: 96/16/L.

2.3 Režim školní jídelny

Ředitelka školy stanovuje podmínky pro poskytování školního stravování podle vyhlášky

č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky. Zabezpečuje ho školní jídelna.

Režim školní jídelny je určován vnitřním řádem ŠJ - č. j.: 96/15/L.

2.4 Režim akcí mimo školu

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu je vždy zajištěna nejméně jedním zaměstnancem školy -  pedagogickým pracovníkem. Pedagog, pověřený vedením akce, stanoví zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 2. Při těchto činnostech nesmí na pedagoga připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví žáků ředitelka školy.Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 1. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla: každou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s ředitelkou školy, zejména s ohledem na zajištění BOZ žáků. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozvržením je uvedeno jméno doprovázejícího pedagoga. 
 2. Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.Místo a čas shromáždění žáků i ukončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem -  písemně zákonným zástupcům do žákových listů. Veškeré akce konané mimo areál školy musí být zaznamenány v třídní knize.
 1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí konaných mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi pedagogický pracovník poučí prokazatelně žáky o bezpečnosti. Pro společné výlety tříd, pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.
 2. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 3. Součástí ŠVP je plavecká výuka, která se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin během prvního stupně. Ze závažných důvodů, především zdravotních, může být žák z plavecké výuky omluven. Do výuky mohou být zařazeny i další aktivity. Těch se účastní pouze žáci zdravotně způsobilí, jejich zástupci o tom dodají škole platné potvrzení.
 4. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 5. Při zapojení školy do soutěží zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a zpět, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor soutěže.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili své zdraví a svůj majetek ani jiných osob.
 2. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, v učebně výchov, počítačové a jazykové učebně, školní družině a školní jídelně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitelka, která žáky seznámí zejména:

               - se školním řádem,

- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatně, při odchodu ze školy, příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

              - se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

               - s postupem při úrazech,

               - s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

 

Poučení se provádí rovněž před každou akcí mimo školu (vycházky, výlety, exkurze, plavecká výuka, soutěže…..) a před každými prázdninami. Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitelka nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled.

 1. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi a osvětlením je možné jen na pokyn vyučujících.
 2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, jsou žáci povinni hlásit ihned kterémukoli zaměstnanci školy.

Postup při úrazu:

              - žák (žáci) neprodleně vyrozumí nejblíže přítomného zaměstnance školy

              - zaměstnanec školy zjistí druh poranění, popř. ho konzultuje se zdravotníkem školy; zaměstnanec nebo zdravotník poskytne první pomoc

- pokud to vyžadují okolnosti, zavolá rychlou lékařskou pomoc

              - ošetřující zaměstnanec (zdravotník) vyrozumí o úrazu ředitelku školy, případně třídní učitelku a zákonné zástupce žáka

              - provede zápis do knihy úrazů (uložené ve sborovně školy) popř. sepíše záznam o školním úrazu

- všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance školy řídí metodickým návodem pro řešení školních a pracovních úrazů.

 1. Hlavní školní lékárna je umístěna ve sborovně školy. Pro větší akce mimo školu (výlety, exkurze…..) slouží cestovní lékárna. Za vybavení lékárny odpovídá zdravotník, který též kontroluje záruční dobu léků a zdravotnického materiálu.
 2. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků, v případě náhlého onemocnění žáka informují v co nejkratší době zákonného zástupce žáka i ředitelku školy. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému ošetření nebo vyšetření pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Žákům není dovoleno zdržovat se v prostorách školy v době mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 4. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy dohlížející zaměstnanci školy zajišťují kontrolu přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.
 5. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. Všichni zaměstnanci školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 2. Třídní učitelky zajišťují spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence. Ředitelka školy spolupracuje  s dalšími institucemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
 1. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 2. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 3. Zaměstnanci školy jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 4. Zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem hodin bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k jiným činnostem. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně zájmových aktivit, přestávek a stravování.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
 1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, vyučujících či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Žák nosí učebnice a žákovskou knížku řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic bude posuzováno jako úmyslné poškozování společného majetku.
 2. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitelka a zvážit i pedagogickou stránku.
 3. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučující/mu nebo třídní učitelce.
 4. Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu

 

 

 

 

Pedagogická rada schválila: 25. srpna 2016   

 

 

Školská rada schválila: 24. srpna 2016

 

 

 

 

                                                                                 

                                                           ………………………………………………………………

                                                                       Mgr. Eva Luxová, ředitelka školského zařízení