Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 22/18/G

Účinnost od: 1. 4. 2018

Spisový znak: 2.1.1.

Skartační znak:  A5

Změny:

 

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., 137/2004 Sb. a dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy.

 

1. Práva a povinnosti strávníků

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

 

Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 

Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

 

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.

 

Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

 

Pedagogický dohled ve třídách, kde se stravují děti MŠ, sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

 

Dojde-li k úrazu žáka nebo dítěte, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

 

Ochrana majetku školy

  • Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
  • Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
  • Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí strávník z nedbalosti,

            je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit

 

2. Práva zákonných zástupců žáků a dětí

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny

u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy.

 

3. Povinnosti zákonných zástupců žáků a dětí

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

 

4. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci žáků, dětí a zaměstnanci školy

Dozor ve školní jídelně vydává strávníkům a zákonným zástupcům strávníků takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření).

Ve školní jídelně se žáci a děti chovají slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a respektují pokyny dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

 

5. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

  • Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a zaměstnance.
  • Účastníci stravování jsou děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Líšnice, okres Ústí nad Orlicí.

 

 

Výdej přesnídávky               8.30 – 9.00 hod

Výdej obědů                          10.50 – 12.45 hod

 

Výdej do jídlonosičů            10.45 – 11.00 hod

Výdej svačin                         14.00 – 14.30 hod

 

Pitný režim je zajišťován po celý den.

 

Příjem odhlášek: Nepřítomnému dítěti lze odhlásit oběd nejpozději do7.hodin. Odpolední svačiny v MŠ se odhlašují do 8.30 hodin téhož dne.

 

ŠJ není povinna zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do školní jídelny. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce. Za obsah přinášeného „jídlonosiče“ zodpovídá zákonný zástupce strávníka.

 

6. Stravné

Způsob placení: stravné se platí zálohově na následující měsíc.

 

  • převodem na účet ZŠ a MŠ Líšnice -  č. účtu – 27-8770620237/0100

Platbu bankovním příkazem je nutné platit za každého strávníka zvlášť

VS = každý strávník bude mít přidělen VS  ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte).

  • hotově u vedoucí ŠJ - stravné je možné platit hotově, vždy od 20. dne předchozího měsíce (např. od 20. 8. na měsíc září).

Vyúčtování stravného bude provedeno na konci školního roku, velké přeplatky během roku dle dohody.

Stravné musí být uhrazeno do 1.dne v měsíci. Případné nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k vyloučení žáka z MŠ, v ZŠ vyloučení ze školního stravování.

 

Výše stravného  - od 1. 4. 2018

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve  kterém dosahují určitého věku

(od 1. 9. do 31. 8.)

Mateřská škola:      do – 6 let              7 let        

Přesnídávka            8,--  Kč (přesnídávka, nápoj)       9,-- Kč (přesnídávka, nápoj)            

Oběd                      16,--  Kč (oběd, nápoj)                17,-- Kč  (oběd, nápoj)     

Svačina                   8,--  Kč (svačina, nápoj)             9,-- Kč  (svačina, nápoj)

CELKEM                  32,--  Kč                                       35,-- Kč

Základní škola

  7 – 10 let                                           22,-- Kč

11 – 14 let                                           25,-- Kč

dospělí                                                 25,-- Kč

V mimořádné situaci je možno poskytnout stravu za plnou cenu (např: kontrolní orgán).

 

7. Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny

Pracovní doba kuchařek

pondělí – pátek 6:30 – 15:00

Pracovní doba vedoucí školní jídelny

pondělí – pátek 6:30 – pružné rozvržení pracovní doby 3hod. a 10min denně

 

8. Stravování v době nemoci

V první den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to z důvodného předpokladu, že si strávník - přihlášený ke stravování ve školní jídelně - předem nemůže stravu odhlásit (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).

Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud strávník (jeho zákonný zástupce) nebo zaměstnanec nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně vyúčtován. V tomto případě se doplatek věcné a mzdové režie nevyžaduje.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky ZŠ.

 

9. Jídelní lístek

Jídelní lístek pro MŠ, ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkami.

Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídaní technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš

a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava. Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházejícího týdne.

 

Je vyvěšen v kuchyni, jídelně, přízemní chodbě ZŠ a šatnách MŠ. 

 

Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.

 

Vypracovala: Kateřina Břízová, vedoucí školní jídelny

Schválila: Mgr. Eva Gelová, ředitelka

V Líšnici 28. 3. 2018