ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  • Základní charakteristika školy
  •  
  •     Jsme malotřídní škola vesnického charakteru, jejíž předností jsou třídy s nízkým počtem žáků různých věkových skupin (1. – 5. ročník). V našem pojetí je škola místem, kde žák získává informace základního vzdělávání poutavou formou a kde nejdůležitější roli sehrává motivace. Proto celý pedagogický sbor zvolil cestu „celoškolních projektů“. Nedílnou součástí těchto projektů je využívání a rozvíjení zájmů i nadání žáků prostřednictvím organizovaných zájmových kroužků. 
  •     Chceme vytvářet takové školní prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikovaná vzdělávací péče a kde se zároveň cítí bezpečně a spokojeně. Charakter práce má v dětech podporovat pozitivní prožívání, získání zdravého sebevědomí, schopnost sebehodnocení a rozvíjení kritického myšlení. Dále vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání. Podporujeme žáky nejen s intelektuálním nadáním, ale i s nadáním pohybovým, manuálním, estetickým, hudebním…
  •     Budova školy má prostorné vnitřní prostory esteticky přizpůsobené tématům výuky. Nachází se zde dvě kmenové třídy, odborná učebna uzpůsobená výuce hudebních, výtvarných a pracovních činností a učebna pro výuku anglického jazyka vybavená interaktivní tabulí. Nechybí ani učebna výpočetní techniky s internetem dostupným žákům i učitelům, počítač přímo ve třídě využívaný během výuky. Dále máme v naší škole knihovnu s rozmanitou mimočítankovou četbou a encyklopediemi pro všechny ročníky a rozlehlá školní družina (tři místnosti). 
  •     Venkovní hřiště s umělým povrchem využívané Při tělesné výchově a tělovýchovných činnostech v ŠD využíváme venkovní hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu a přilehlou školní zahradu.
  • Žáci naší školy mají možnost dopravy z přilehlých míst obecním tranzitem.