ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří - pěti let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků.

 

  • Cílová skupina:                žáci 1., 2., 3., 4., a 5. tříd (dle kritérií pro přijetí)
  • Kapacita školní družiny:    25
  • Počet zaměstnanců:          1

 

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.

   

   Vychovatelka pro školní rok 2018/2019

Eva Pomajbíková

 

Kritéria pro přijetí do školní družiny

 

Kapacita školní družiny je 25 žáků.

Ve školním roce 2018 - 2019 budou přijati všichni žáci. O přijetí žáků rozhodne ředitel školy.

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.