Vnitřní řád
 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Vnitřní řád školní družiny

Č. j.: 96/16/L

Účinnost od: 1. 9. 2016

Spisový znak: 2 0 1

Počet příloh: A 5

Změny:

 

Zájmové vzdělávání žáků školy se řídí Školským zákonem  č.561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou

č. 74/2005 Sb. Za tímto účelem škola zřizuje zařízení školní družiny.

 

Zákonní zástupci jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD při zahájení provozu ŠD a na první rodičovské schůzce konané v první polovině měsíce září nového školního roku.

 

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

 

1. Práva žáků

Žák má právo na:

 1. Výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu školní družiny.
 2. Umístění ve školní družině podle daných kritérií.
 3. Rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní mají právo na poskytnutí podpůrných opatření v rámci možností školy.
 4. Ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou i mravní výchovu

a nevhodně ovlivňovaly morálku. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. Na ochranu před návykovými látkami, které by ohrozily tělesný a duševní vývoj.

 1. Svobodu myšlení, projevu, náboženství a shromažďování, svobodný výběr kamarádů.
 2. Využívání školních prostor, jež jsou k tomu určeny a účast na výchovných, vzdělávacích, výchovných, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.
 3. Na seznámení se všemi směrnicemi, které se týkají pobytu a činnosti ve školní družině.
 4. Respektování soukromého života a života rodiny.
 5. Přiměřený odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 7. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce školní družiny nebo ředitelce školy přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

 

2. Povinnosti žáků

Žák je povinen:

 1. Řádně docházet do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou.
 2. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 3. Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.
 4. Chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své ani zdraví jiných osob. Usměrňovat své chování i jednání ve školní družině, na akcích pořádaných školní družinou ve škole i mimo ni tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školského zařízení a ostatních lidí, se kterými přijde do styku.
 5. Svá mínění a názory vyjadřovat vždy slušným způsobem.
 6. Nepoškozovat majetek školní družiny a spolužáků, případné škody uhradit.
 7. Zdravit zaměstnance školského zařízení (v prostorách školského zařízení i mimo ně, na školních akcích) srozumitelným a zřetelným pozdravem.
 8. Pokud má žák u sebe mobilní telefon, plně si za něj zodpovídá. Vychovatelka nebude řešit poškození či ztrátu. Použití mobilního telefonu je možné pouze výjimečně a tak, aby nenarušovalo činnost oddělení. Žák, který neuposlechne pokynů vychovatelky, porušuje vnitřní řád ŠD.
 9. Nepořizovat žádné nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
 10. Nenosit do školní družiny cenné věci (školní družina za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost) nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost spolužáků nebo jiných osob.
 11. Ztrátu věcí neprodleně ohlásit vychovatelce a pokusit se ihned ztracenou věc dohledat. Nalezené věci odevzdat vychovatelce školní družiny nebo je umístit do „zapomnětníku“.
 12. Neopouštět prostory školní družiny, školy a školního areálu bez vědomí vychovatelky.
 13. V případě nevolnosti nebo úrazu hlásit tuto skutečnost vychovatelce školní družiny nebo jinému zaměstnanci školy. Domů nebo k lékaři odcházet pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.
 14. Ve školní družině je zakázáno -  přinášet, mít v držení, nabízet nebo prodávat návykové látky nebo pod vlivem těchto látek vstupovat do školní družiny.
 15. Nepoužívat hrubých, vulgárních slov, urážek a fyzického násilí – toto je vždy považováno za hrubé porušení povinností stanovených tímto řádem. Brát ohledy na mladší a slabší spolužáky.

Při závažném a opakovaném porušování povinností stanovených tímto řádem lze žáka po rozhodnutí ředitelky školy ze školní družiny vyloučit.

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy.

 

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií.
 2. Na zápisním lístku stanoví zákonní zástupci dobu pobytu žáka ve školní družině.

Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu a informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

 1. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 3. Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny  použijí zákonní zástupci dítěte zvonek u hlavního vchodu (z bezpečnostních důvodů nepoužívají služební vchod). Po kontrole vychovatelkou odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.
 4. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.

o zájmovém vzdělávání v platném znění na 100,- Kč měsíčně.

 1. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitelka školy.
 2. Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě se zákonným zástupcem počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene zákonné zástupce, volá sociálního pracovníka, který zajistí péči o dítě.

2.Povinnosti zaměstnanců ŠD

 1. Vychovatelka ŠD přebírá žáky od vyučujících po ukončení vyučování.
 2. Odpovídá za zpracování plánu činnosti oddělení školní družiny.
 3. V případě úrazu dítěte informuje vychovatelka ŠD o úrazu zákonné zástupce dítěte a provede zápis do knihy úrazů.
 4. Vychovatelka ŠD úzce spolupracuje:
  1. s třídním učitelem
  2. se zákonnými zástupci
 5. Průběžně informuje o úspěších dětí, ale také o výchovných problémech, které oznamuje písemnou formou do žákovské knížky (notýsku).
 6. Informuje zákonné zástupce o změnách týkajících se provozu ŠD. Písemně při plánovaných akcích a telefonicky při mimořádných opatřeních.

 

III. Provoz a vnitřní režim školní družiny.

1.Provoz školní družiny

Provoz ŠD: ranní provoz od 6.45 hod. do 8.00hod.

        (podle rozvrhu hodin v daném školním roce lze ranní provoz ŠD prodloužit)   

                     odpolední provoz od 11.40hod. do 15. 35 hodin.

 

Provoz ŠD v období všech prázdnin během školního roku není zajištěn. 

 

2.Výchovně vzdělávací činnost ve družině
 1. ŠD realizuje zájmově vzdělávací činnost mimo vyučování, zejména formou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností.
 2. ŠD organizuje činnost tak, aby umožňovala žákům volbu mezi různými činnostmi.
 3. ŠD může organizovat společnou činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce.
 4. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy.

(počítačovou učebnu, školní dvůr, výtvarnou třídu)

 1. Žáci ve ŠD mají zajištěn pitný režim.
 2.  Vychovatelka využívá v co největší míře pěkného počasí k organizaci činností mimo ŠD

(na školní zahradě, hřišti nebo v přírodě).

 

3.Docházka do družiny
 1.  Žák je účastníkem družiny na základě písemné přihlášky.
 2.  Zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny.
 3.  Nepřítomnost a odchylky od sjednané docházky nebo způsobu odchodu sdělí zákonní zástupci písemně (zůstává založeno).
 4. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat: datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel.
 5. Děti nastydlé, se začínající infekcí a podobně oslabené děti zákonný zástupce do školní družiny neposílá, aby se předešlo zbytečnému přenosu nemoci na další děti.
 6. Žáci docházející do ŠD mají náhradní oblečení pro pobyt venku a hrníček na pitný režim.
 7. Informace zákonným zástupcům o práci ŠD podává vychovatelka ústně nebo písemně při běžném styku (vyzvedávání dítěte ze ŠD) nebo jinou vhodnou formou. Zákonní zástupci se mohou kdykoliv se svými problémy obracet na vychovatelku ŠD nebo vedení školy.

 

4.Úplata za zájmové vzdělávání
 1. Poplatek za ŠD má charakter příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení. Částka se vybírá měsíčně u paní účetní v kanceláři mateřské školy (nebo převodem na účet) ve výši 100,- Kč.

Při platbě je vydán výdajový doklad.

 

5.Vyloučení žáka ze ŠD

Ve zvláštních případech, kdy žák svým trvale agresivním chováním, nerespektováním pokynů vychovatelky a dalšími hrubými kázeňskými přestupky ohrožuje svou bezpečnost, ale především bezpečnost ostatních žáků a zákonní zástupci nejsou ochotni pomáhat tyto problémy řešit a spolupracovat s vychovatelkou a vedením školy, je možné žáka k předem určenému a zákonným zástupcům oznámenému datu ze ŠD vyloučit.

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Bezpečnost žáků ve ŠD se řídí platnou směrnicí školy k bezpečnosti žáků.

 1. Za bezpečnost žáků ve družině odpovídají zaměstnanci školy, od příchodu až do odchodu žáka.
 2. Příchod a odchod je zaznamenáván na zápisním lístku zákonnými zástupci a v „Přehledu výchovně vzdělávací práce pro školní družinu“.
 3. Po ranní ŠD žáci odcházejí samostatně do svých tříd.
 4. Vychovatelka větrá používané místnosti.
 5. Po skončení vyučování (podle rozvrhu hodin) předá vyučující vychovatelce žáky ŠD a informuje ji o nepřítomných žácích.
 6. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do „Přehledu výchovně vzdělávací práce pro školní družinu“.
 7. Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opouštět ŠD, za žáka, který se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 8. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.                                                        
 9. Zůstane-li po konečné službě dítě ve ŠD nevyzvednuto, volá vychovatelka rodinným zástupcům dítěte a zajistí dozor, až do předání zákonným zástupcům. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Jestliže k tomuto stavu nedošlo výjimečně a z ospravedlnitelných důvodů, škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na zákonných zástupcích náhradu nezbytných neinvestičních nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD.
 10. Jestliže žák zůstává nevyzvednutý opakovaně, lze po projednání s vedením školy a zákonnými zástupci žáka ze ŠD vyloučit.
 11. Zákonný zástupce, který přijde vyzvednout dítě do ŠD, vyčká po zvukovém signálu u vstupních dveří (z bezpečnostních důvodů nepoužívá služební vchod).
 12. Každý úraz či zranění je zaevidováno do knihy úrazů.

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků

 

 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.
 2. Místnosti školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku.
 3. Majetek školní družiny chránit před poškozením.
 4. Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
 5. Každou svévolně způsobenou škodu (poškození majetku) nebo škodu způsobenou vlastní nedbalostí jsou zákonní zástupci povinni uhradit nebo uvést do původního stavu na své náklady.

 

 

V Líšnici 9. 8. 2016

 

Mgr. Eva Luxová

                                                                                                           ředitelka školy