ŠVP

     Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Líšnice,

okres Ústí nad Orlicí

 

                                     561 84 Líšnice 248

                                     

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

Identifikační údaje

 

Charakteristika školní družiny

Materiální podmínky

Personální podmínky

Ekonomické podmínky

      Podmínky přijímání dětí, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání v ŠD

      Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

     Charakteristika školního vzdělávacího programu školní družiny

     Cíle vzdělávání

     Formy a obsah vzdělávání

           Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků            mimořádně nadaných

           Délka a časový plán vzdělávání

     Hodnocení a sebehodnocení

 

I. Identifikační údaje

 

Název ŠD………………………Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

 

Sídlo…………………………….....561 84 Líšnice  248

 

Charakteristika………………....1 oddělení školní družiny

 

Zřizovatel…………………..........Obec Líšnice

 

Adresa pro dálkový přístup…..https://www.zsmslisnice.webnode.cz

 

Telefon………………………........465 612 360

 

Vedení školy ……………............Bc. Jitka Brandejsová, DiS.

 

Zpracovatel…………………….....vychovatelka - Eva Pomajbíková

 

Platnost………………………........od 1. září 2015

 

Jednací číslo……………………...101/15/L

 

II. Charakteristika školní družiny

Školní družina je umístěna v přízemí budovy základní školy.

Má jedno oddělení, které navštěvují žáci z 1. – 5. ročníku.

Velkou výhodou školní družiny je i vlastní zahrada s pískovištěm a prostorem

na míčové hry a volnou hru dětí.

Děti ve školní družině mohou pracovat v těchto zájmových kroužcích:

angličtina, dramatický kroužek, taneční a počítačový kroužek,

hraní na flétnu, paličkování, přírodovědný kroužek a sportovní hry. Zájmové kroužky a školní družina prezentují svou činnost každý rok na školních vystoupeních.

 

 1. Materiální podmínky

Ve školní družině tráví většina žáků celé odpoledne, proto je důležité, aby se jim prostředí školní družiny líbilo. Tvoří ji samostatné prostory pro školní družinu:

-          herna, pracovna, učebna – kuchyňka

-          sklad, WC a umývárna.

Školní družina využívá ke své činnosti také počítačovou učebnu, výtvarnou třídu školy, sokolovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem.

Je vybavena hrami, pomůckami, sportovním náčiním a technickým vybavením - televizorem, videorekordérem, DVD přehrávačem, radiomagnetofonem a počítačem.

Vybavení tříd je každým rokem vylepšováno – nábytek, technika, výzdoba, materiál. Jsou nakupovány nové hračky, hry, stavebnice, knihy, CD….Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.

 

 1. Personální podmínky

Vychovatelka školní družiny absolvovala celou řadu školení a vzdělávacích kurzů: kutilské a výtvarné dílny, problémy dětského lhaní, vývoj dětské kresby, uživatelské znalosti ICT a dovednosti na PC…. a to formou dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech nebo samostudiem.

Celý školní rok připravuje pro žáky řadu zajímavých činností, pomáhá jim při řešení problémů. Je iniciátorem a průvodcem těchto činností, žáky motivuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí. Rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků: zdravé sebevědomí, schopnost být sám sebou, umět žít v sociální skupině i v multikulturní společnosti, vytvořit si základy pro celoživotní učení a osvojit si základní lidské a etické hodnoty.

 

 1. Ekonomické podmínky

Hlavní činnost školní družiny je financována z rozpočtu zřizovatele (vybavení ŠD a provoz), ze státního rozpočtu a poplatků ŠD (mzdy). Výši poplatků stanoví zřizovatel. Poplatek za ŠD má charakter příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení. Částka se vybírá měsíčně u paní účetní v kanceláři mateřské školy ve výši 100,- Kč. Při platbě je vydán výdajový doklad. Úplata může být snížena nebo prominuta dle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 1. Podmínky přijímání dětí, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání v ŠD

            Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání

1)      Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků, ale i vzdělávání.

2)      O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií.

3)      Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.

4)      Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 25 žáků. Přednost mají žáci zaměstnaných zákonných zástupců, dále mají přednost žáci z 1. a 2. ročníku.

5)      Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek – zápisních lístků, v nichž musí být uvedeny všechny základní údaje (jméno a příjmení žáka, datum narození, bydliště, telefonní čísla na zákonné zástupce….). Na zápisním lístku stanoví zákonní zástupci dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

6)      Do ŠD nemůže být přijat žák, který svým chováním ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, nebo u kterého nelze zajistit jeho vlastní bezpečnost (útěky, špatné návyky z domova...).

7)      Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

8)      Evidence účastníků zájmového vzdělávání je vedena v Přehledu výchovně vzdělávací práce, Přehledu o práci v zájmových útvarech a docházkovém sešitu.

9)      V období ranního provozu a odpoledního provozu, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pokud to podmínky dovolí, mohou být v ŠD umístěni i žáci nezapsaní (maximálně do počtu 25 momentálně přítomných žáků, pokud je činnost organizována ve ŠD nebo škole).

10)  Provozní doba školní družiny

            6.45 – 8.00 hod. - ranní (čtvrtek do 9.00hod.)

            11.40 – 15.35 hod. - odpolední

            Děti z Pastvin, Žamberku a vzdálenějších míst využívají školní dopravu.

 

            Podmínky ukončování vzdělávání

            Ukončení vzdělávání ve školní družině je vždy k 30. 6. 

            příslušného školního roku.

            Předčasné ukončení docházky do školní družiny je možné:

1)      na základně písemné žádosti zákonných zástupců žáka

2)      při neplacení poplatku za ŠD v uvedeném termínu

3)      pokud žák opakovaně nedodržuje řád školní družiny

V bodě 2. a 3. je o ukončení docházky alespoň 3 dny předem písemně informován zákonný zástupce.

 

 1. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

            Bezpečnost žáků ve ŠD se řídí platnou vnitřní směrnicí školy 

            k bezpečnosti žáků.

1)      Za bezpečnost žáků ve družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, od příchodu až  do odchodu žáka.

2)      Příchod a odchod je zaznamenáván v docházkovém sešitě.

3)      Po ranní ŠD žáci odcházejí samostatně do svých tříd.

4)      Vychovatelka větrá používané místnosti.

5)      Po skončení vyučování (podle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD a informuje ji o nepřítomných žácích.

6)      Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

7)      Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opouštět ŠD, za žáka, který se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

8)      Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.                                                         

9)      Zůstane-li po konečné službě dítě ve ŠD nevyzvednuto, volá vychovatelka rodinným zástupcům dítěte a zajistí dozor, až do předání 

zákonným zástupcům. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Jestliže k tomuto stavu nedošlo výjimečně a z ospravedlnitelných důvodů, škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích náhradu nezbytných neinvestičních nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD.

10)    Jestliže žák zůstává nevyzvednutý opakovaně, lze po projednání s vedením školy a zákonnými zástupci žáka ze ŠD vyloučit.

11)    Zákonný zástupce, který přijde vyzvednout dítě do ŠD, vyčká po zvukovém signálu u vstupních dveří. Z bezpečnostních důvodů nepoužívá služební vchod.

12)    Každý úraz či zranění je zaevidováno do knihy úrazů.

 

Pravidla bezpečnosti:

 • vhodná obuv (přezůvky s pevnou patou, obuv na sport)
 • vhodné oblečení na pobyt venku
 • používání bezpečných podmínek
 • vymezení vhodných prostor k hrám a sportu

 

Hygienické podmínky

-          režim školní družiny a skladba zaměstnání umožňuje žákům 

           dostatek relaxace i aktivního pohybu

-          vhodný stravovací a pitný režim

-          zdravé prostředí užívaných prostor školní družiny

-          ochrana žáků před úrazy

-          dostupnost prostředků první pomoci

-          kontakt na lékaře

 

Psychosociální podmínky

-          vytvářet v kolektivu žáků příznivé sociální klima

                 (spolupráce, tolerance, komunikace, pomoc druhému atd.)

-          připravovat činnosti, které vycházejí ze zájmu žáků

-          respektovat potřeby jedince

-          činnosti ve školní družině jsou přiměřeny věku dětí, 

           na konci každé činnosti provést motivující hodnocení

-          ochrana žáků před šikanou a dalšími patologickými jevy

-          spoluúčast žáků na životě školy, školní družiny a vést je 

           k odpovědnosti, spolupráci,spravedlnosti a budování 

           společenských pravidel

-          včasná informovanost žáků a rodičů o činnosti 

           školní družiny a jejím vnitřním řádu

 

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu školní družiny

 

 1. Cíle vzdělávání

Školní družina navozuje svou činností na školní vzdělávací program základní školy. Svými metodami a prostředky rozšiřuje poznatky, které si žák přináší ze školy. Jelikož má každý žák jiné zájmy a potřeby, je tedy důležité přihlížet k jeho schopnostem a možnostem.

Důležité jsou tyto cíle:

- usnadnit žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného

   a pravidelného vzdělávání

- motivovat žáky pro celoživotní učení

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy

   vlastní i druhých

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální cítění

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je společně žít 

  s jinými lidmi

- vytvářet u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

- pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti, uplatňovat osvojené 

  vědomosti a dovednosti

- přiměřeně věku vést žáky k poznání světových a evropských kulturních tradic

  a hodnot jako základu pro soužití v národním měřítku

- získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a o bezpečnosti

  a ochraně zdraví

- prevence sociálně patologických jevů

- výchova k smysluplnému využívání volného času

 

 1. Formy a obsah zájmového vzdělávání

      pravidelná činnost – každodenní činnost v oddělení; 

      je dána týdenní skladbou 

      zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity

příležitostné činnosti – nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností: kulturní vystoupení, besídky,…….

spontánní činnosti – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci pobytu žáků v tzv. koncové družině (15.00h. – 15.35hod.)

           

Pravidelné činnosti

 • odpočinková
 • rekreační
 • estetická
 • pracovní
 • sportovní
 • přírodovědná
 • příprava na vyučování
 • zájmová činnost

- zájmovou činností prohlubovat všeobecné vzdělání, odkrývat talenty, rozvíjet

   kolektivní i individuální péči o žáky

- vychovávat žáky k samostatnosti a vhodnému využívání volného času

- prostřednictvím citových vztahů a vazeb vzbuzovat touhu žáků po novém poznání,

  aniž by přitom měli pocit povinnosti

Angličtina – formou her učit žáky nejužitečnější jednoduché fráze, vytvořit základní slovní zásobu

Dramatický kroužek – vést děti k rozvoji představivosti, obrazotvornosti a dbát na správný rozvoj řeči

Přírodovědný kroužek – vést děti k ochraně životního prostředí, k pozitivnímu vztahu k přírodě jejím soustavným pozorováním a bádáním

Taneční kroužek – zábavnou formou vést děti k aktivnímu pohybu, vytrvalosti a rozhodnosti

Hra na flétnu – učit děti správně dýchat

Sportovní hry – úkolem je rozvíjet přirozenou pohyblivost dětí, pochopit a uměle dodržovat

pravidla her, při pohybových hrách využívat herního a kolektivního cítění, vést k poctivosti a zdravé soutěživosti

Paličkování – cílem je prohlubovat estetické cítění, rozvíjet zručnost a jemnou motoriku.

 

Příležitostné činnosti školní družiny

Slavnostní zahájení

Podzimní dílny

Školní Mikuláš s překvapením

Zimní dílny – příprava školních Vánoc

Vánoce

Jarní dílny

Letní dílny – příprava na zahradní slavnost

Školní akademie – vystoupení žáků, přijímání prvňáčků

Slavnostní vyhodnocení školního roku – loučení s páťáky (hostina)

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

            -         vedeme žáky k celoživotnímu vzdělávání

-          vytváříme žákům podmínky, aby se učili s chutí

-          vedeme žáky k tomu, aby započatou práci dokončili

-          podněcujeme je, aby získané zkušenosti uplatnili 

           v praktických situacích

-          vedeme žáky, aby spolupracovali v týmu a prezentovali svou práci

-          rozvíjíme u nich schopnost správného sebehodnocení

-          učíme žáky klást otázky a hledat na ně odpovědi

Kompetence k řešení problémů

-          vedeme žáky k logickému myšlení a řešení problémů

-          vedeme je k tomu, aby si všímali problémů a dění kolem sebe

-          učíme je definovat problém

-          vedeme je k hledání řešení

-          učíme žáky, že vyhýbat se problémům nevede k cíli

-          učíme je rozlišovat správná a chybná řešení

-          vedeme je k dokončení započaté práce

Komunikativní kompetence

-          vedeme žáky k účinné komunikaci

-          učíme je ovládat řeč

-          vedeme žáky ke komunikaci s vrstevníky i dospělými

-          učíme je vyjadřovat své pocity řečí, gestem, kultivovaně

-          vedeme je k tomu, aby svá sdělení, myšlenky, 

           otázky i odpovědi vyjadřovali vhodně formulovanými větami

Kompetence sociální a interpersonální

-          vedeme žáky ke spolupráci

-          vedeme je k tomu, aby dokázali samostatně 

           rozhodovat o svých činnostech

-          učíme je rozpoznat vhodné a nevhodné chování

-          rozvíjíme u žáků schopnost vnímat nespravedlnost, 

           agresivitu, šikanu a umět se jim bránit

-          nabádáme je tolerantnosti k odlišnostem mezi lidmi

Kompetence činností a občanské

-          vychováváme žáky v odpovědné a svobodné osobnosti

-          vedeme je k tomu, aby si uvědomovali svá práva i práva druhých

-          učíme je organizovat, plánovat, řídit a hodnotit

-          vedeme žáky k tomu, aby odpovědně plnili své povinnosti

-          nabádáme je, aby dbali na zdraví své i druhých

-          učíme je chápat souvislosti a problémy ve světě

Kompetence k trávení volného času

-          vedeme žáky k tomu, aby smysluplně trávili svůj volný čas

-          usměrňujeme je tak, aby si dokázali vybrat zájmové činnosti 

           podle svých dispozic

-          nabádáme žáky, aby dokázali říci „ne“ nevhodným nabídkám 

           k využití volného času

 

3.  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Ve školní družině jsou podněcováni a motivováni nejen talentovaní žáci, ale i zdravotně oslabení a znevýhodnění, zdravotně postižení žáci a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména individuálním přístupem, konzultacemi a spoluprací s PPP, učiteli a zákonnými zástupci. Těmto žákům je potřeba vytvářet podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, začleňovat je do kolektivu ostatních dětí, stále s nimi komunikovat, věnovat jim více pozornosti a kladně hodnotit i malé pokroky.

 

 1. Délka a časový plán vzdělávání

Časový plán je sestaven na jeden školní rok (časově navazuje na školní vzdělávací program základní školy – roční projekt „Školní obchůdek“), obsahuje výběr možných činností, ze kterých je možno volit podle aktuálního složení žáků oddělení. Účastníci zájmového vzdělávání jsou přijímáni zpravidla na dobu jednoho roku. Během školního roku má však možnost se kdykoli odhlásit nebo na určitou dobu docházku přerušit (tato změna však musí být vždy potvrzena zákonnými zástupci). Děti mají také možnost navštěvovat různé zájmové kroužky.

Průběžné každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu zahrnuje:

1. ranní činnost převážně odpočinkovou a rekreační

2. odpolední organizovanou činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání

3. příležitostné akce

 

 1. Hodnocení a sebehodnocení

Toto hodnocení probíhá nejčastěji formou diskuze s dětmi

- co je nejvíce zaujalo

- co nového naučily

- co se jim povedlo, co ne a proč.

Po této diskuzi se vyhodnocují závěry pro další činnosti.

Hodnocení probíhá také na pedagogických poradách.


Hodnocení pedagogů

Kritériem hodnocení pedagogů je kvalita výchovně vzdělávací práce, kvalita vedení pedagogické dokumentace, sebevzdělávání vychovatelek, spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností.

Hodnocení pedagogů probíhá na pedagogických poradách školy a formou hospitací.

 

 

Vypracovala: Eva Pomajbíková

Vnitřní řád

 

- příloha

 

 

                                                                                  Mgr. Eva Luxová

                                                                                     ředitelka školy