Celoroční plán práce školní družiny

Odpočinkové činnosti (od 11,40 – 12,45)

 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální a interpersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení

Zájmové a rekreační činnosti (12,45 – 15,00 hodin)

 • sportovní
  • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
  • kolektivní hry a soutěže
  • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
  • posilování tělesné zdatnosti
  • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
  • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
  • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
  • tělovýchovné chvilky, míčové hry
  • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry   
 • přírodovědné a environmentální
 •          aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
  • rozvoj zájmu o přírodu
  • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
  • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
  • pozorování přírody a jejích proměn
  • třídění a zpracování odpadů
  • nauka o počasí
  • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • estetické
  • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
  • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
  • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
  • práce s přírodninami a netradičními materiály
  • montáže a demontáže stavebnic
  • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
  • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
  • rozvoj řeči a komunikace
  • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
  • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
  • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové

Sebeobslužné činnosti (průběžně)

 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností

Příprava na vyučování (15,00 – 15,35)

 • psaní domácích úkolů, oprav v sešitech
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC

 

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

 • Září
  • výzdoba tříd ŠD a chodeb „Hola, hola, škola volá!“
  • výtvarná soutěž - „Moje vysněná škola.“
  • tematické pobyty venku (příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce)
  • pouštění  draků - soutěž školní družiny
  • taneční a rytmické hry
  • pohybové a sportovní hry
 • Říjen
  • tematické povídání (místo, kde žijeme - naše město, náš domov)
  • barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů (barevný podzim)
  • výroba z papíru a jiných ekologických materiálů
  • podzimní slavnosti -  Halloween
  •  poznáváme přírodu
 • Listopad
  • výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
  • umět pomoci sobě i kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
  • turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se!"
  • nácvik vlastního divadelního představení
  • konstruktivní hry (stavebnice, lego, kostky)
  • Pravidla první pomoci
 • Prosinec
  • kouzelné Vánoce ve školní družině
  • Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic
  • schránky a vzkazy pro Ježíška - výtvarná soutěž
  • výroba vánočních přání a dárků, pečení perníčků
  • posezení u vánočního stromečku (beseda, zpěv koled)
  • adventní zpívání - koledy
 • Leden
  • Zimní radovánky - výtvarné zpracování
  • turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino)
  • Superstar školní družiny – hudební soutěž
  • hrajeme divadlo – výroba maňásků na špejlích
  • pozorování zimní přírody, stavění sněhuláků
  • cvičíme s hudbou, pohybové hry
 • Únor
  • mediální výchova (rozhovory, besedy)
  • hry cvičící pozornost, postřeh a paměť (puzzle, piškvorky)
  • výroba papírových karnevalových masek
  • pohádkový karneval - zábavné odpoledne se soutěžemi o nejlepší masky a tanečníky
  • výroba dárků k zápisu do 1. tříd
  • míčové a sportovní hry
 • Březen
  • výzdoba chodeb a tříd „Vítání jara“
  • zdobení a barvení kraslic
  • velikonoční vystřihovánky
  • seznámení s dětskou literaturou,
  • didaktické hry
  • modely budoucnosti - módní přehlídka 
 • Duben
  • Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště, hry s ekologickou tématikou
  • BESIP - dopravní výchova (situace v běžném dopravním provozu cestou do školy)
  •  pozorování a poznávání jarních rostlin, kvetoucích stromů
  • výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“
  • Kimovy hry v přírodě
  • čarodějná diskotéka - hry a soutěže
 • Květen
  • výzdoba chodeb a tříd „Náš svět“
  • památky Žamberka - výtvarná soutěž
  • výroba dárků pro maminky
  • práce s časopisy (křížovky, hádanky, sudoku)
  • malování na chodník
  • sportovní klání
 • Červen
  • výzdoba „Těšíme se na prázdniny“
  • dětský den – zábavné odpoledne
  • Pohádka z podmořského světa – vlastní divadelní představení
  • léto – pestrost v přírodě (herbář)
  • hry v přírodě
  • bezpečnost o prázdninách