ŠVP - Školní vzdělávací program

 

Základní škola a Mateřská škola Líšnice

 

Š k o l n í    v z d ě l á v a c í    p r o g r a m     

m a t e ř s k é    š k o l y

 

Motto:  Dítě je jedinečná neopakovatelná bytost, která má 

             právo být sama sebou a právě tak být akceptována …

 

ŠVP byl zpracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu, vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze r. 2004. Vychází z rozboru činnosti mateřské školy v předchozím období, je vytvořen pedagogickými pracovnicemi. Představuje komplexní projekt práce mateřské školy a je zpracován do několika tématických bloků

Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Líšnice

Adresa školy:  Líšnice 248, 561 84

Telefon:          ředitelství 465 612 360

                                   mateřská škola  465 612 367

              IČO:              71006281

             Zřizovatel:    Obec Líšnice

             Zástupkyně ředitele:  Bc. Jitka Brandejsová, DiS.

            Typ mateřské školy:  celodenní s pravidelným provozem

            Provozní doba školy:  6.30 – 16.00

             

Obsah:

 • Identifikační údaje o mateřské škole
 • Prezentace mateřské školy
 • Podmínky předškolního vzdělávání
  • 1. Věcné podmínky
  • 2. Životospráva
  • 3. Psychosociální podmínky
  • 4. Organizace vzdělávání
  • 5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 6. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
  • 7. Řízení mateřské školy
  • 8. Personální obsazení
  • 9. Spoluúčast rodičů
 • Školní vzdělávací program
 • Tematické bloky
  • 1. Podzimní malování
  • 2. Kouzlo zimy
  • 3. Jaro už je tu
  • 4. Těšíme se na léto

 

Prezentace mateřské školy

     Mateřská škola v Líšnici byla založena v únoru roku 1960. Zpočátku sídlila v přízemí základní školy (dnešní školní družina), na podzim r. 1978 byla v těsném sousedství otevřena nová dvoutřídní mateřská škola.  

     V současné době je do MŠ přijato 44 dětí z Líšnice, Žamberka, Pastvin a Nekoře a Letohradu. 1. třídu navštěvují děti dvou až čtyřleté, ve 2. třídě jsou děti od čtyř let.

      K 1.1.2003 se mateřská škola spojila s místní základní školou v jeden právní subjekt pod názvem  Základní škola a Mateřská škola Líšnice. Zřizovatelem školy je Obec Líšnice.

     V letních měsících roku 2013 prošlo celé zařízení rozsáhlou rekonstrukcí (změna vytápění, zateplení budov, výměna oken). V letních měsících roku 2018 prošlo rekonstrukcí kuchyň.                               

 

Podmínky předškolního vzdělávání

       1. Věcné podmínky

    Mateřská škola má dostatečně velké prostory a vyhovující uspořádání. Díky vstřícnosti Obecního úřadu a některých rodičů je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a hračkami. Na výzdobě třídy a vstupních prostor se podílejí děti svými pracemi.

     Vybavení tříd je postupně obměňováno a vylepšováno.

     S budovou školy sousedí rozlehlá zahrada, přizpůsobená všestrannému vyžití dětí V blízkém okolí se nacházejí louky a lesy, které jsou využívány k častým tématickým vycházkám a hrám.

     Všechny vnitřní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů a jsou pravidelně kontrolovány.

 

         2. Životospráva

    Stravování  - dětem je poskytována vlastní plnohodnotná a vyvážená strava připravená ve školní kuchyni dle příslušných předpisů, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

 • svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hod., odpoledne od 14.00 do 14.30 hod.   
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12.30 hod., děti mají právo vybrat si přiměřenou porci jídla, používají příbory, samostatně si uklízejí, mladším dětem případně pomáhá učitelka. Je nepřípustné děti do jídla nutit, pouze je motivujeme.
 • pitný režim  - učitelky vedou děti k pití, děti mají po celý den k dispozici nápoje v nerezové konvici, nápoje (čaje, ovocné nápoje, minerálky apod.) si nalévají do vlastních hrnečků.

    Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při poslechu četby, děti s nižší potřebou spánku pak mají možnost náhradních aktivit – klidné hry.

  

 Otužování  - je zajištěno pravidelné větrání všech prostor, je sledováno vytápění školy a dodržována přiměřená teplota, dostatečný pobyt venku, kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo ni.

 

          3.  Psychosociální podmínky    

 • dětem je v mateřské škole vytvářeno takové prostředí, aby se cítily spokojeně, bezpečně a sebejistě
 • děti mají stejná práva, stejné povinnosti a stejné možnosti, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován
 • je respektována osobní svoboda, potřeba soukromí
 • jsou podporována dětská přátelství
 • při hodnocení převažuje pochvala
 • všichni zaměstnanci spoluvytvářejí dětem dobré podmínky
 • ve škole vládne atmosféra důvěry a spolupráce
 1. Organizace vzdělávání   

Naše mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou rozdělené věkově. 

    Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti měly dostatek času pro spontánní hry a volný pohyb, děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, vítáme, přinášejí-li vlastní podněty k činnostem a hrám (např. knihy, filmy, „dětské objevy“)

     Ve výchovné práci převažují metody prožitkového, situačního a spontánního učení, děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci.

    

      Denní režim

        6.30  -  9.30      ranní hry dle zájmu dětí,

                                 spontánní i řízené pohybové činnosti,

                                 skupinové i individuální smyslové hry,

                                 jazykové, hudební, dramatické, výtvarné a

                                 pracovní činnosti

                                 hygiena, přesnídávka

                                 příprava na pobyt venku

        9.30 – 11.30     pobyt venku – na zahradě nebo poznávací

                                 vycházky

      11.30 – 12.30     hygiena, oběd, sebeobsluha

      12.30 – 14.00     odpočinek na lůžku, četba, klidná hra

      14.00 – 16.00     svačina, odpolední zájmové činnosti,

                                 individuální péče

    

Režim dne je z organizačních důvodů částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.

 

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, nejsou do ničeho nuceny, pouze motivovány.

      Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.  Rodiče denně přivádějí děti do MŠ dle svých možností a potřeby a jsou povinni je osobně předat učitelce.

      Poměr spontánních aktivit a řízených činností je v denním programu dle možností vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec svého běžného programu, např. plaveckého výcviku pro předškoláky.

      Spontánní hry prolínají během celého dne s činnostmi řízenými učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí.

      Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb dětí a ŠVP.

  

   Pohybové aktivity:

 • každodenní zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 • přípravný plavecký výcvik

  Pobyt venku – dle počasí minimálně 2 hodiny denně. V letních měsících se všechny činnosti přesouvají co nejvíce ven, na školní zahradu a do přírody,  1-2 týdně vycházky s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z tohoto důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole, či v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

  Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

  Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

   

  Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

   

  Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je – stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

  Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

  Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

  Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními potřebami je nejen volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů a ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte a přiznanými podpůrnými opatřeními závidí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.

  Při vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

   

  Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

  V ŠVP mateřská škola stanoví:

 2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;
 3. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

V ŠVP může mateřská škola stanovit:

 • Náplň předmětů speciálně pedagogické péče;
 • Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními potřebami;
 • Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři).

 

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. V případě mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní mateřské školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu dítěti.

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 

 • Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
 • Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;
 • Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
 • Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství;
 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školských vzdělávacích programů upravených podle speciálních potřeb dětí.

 

            6. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

        Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků vymezených v kapitole 7 ještě další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže:

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládáním hraček a pomůcek než ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

 

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

 

        3. Řízení mateřské školy             

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny, pedagogický kolektiv pracuje týmově, zve ke spolupráci rodiče a veřejnost.

Je vytvořen informační systém, a to jak uvnitř školy, tak i navenek.

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou Líšnice, se zřizovatelem a s dalšími organizacemi, např. Sokolem, Sborem dobrovolných hasičů, případné výchovné a vzdělávací problémy dětí konzultuje s odborníky.

 

       4. Personální obsazení

 

Bc. Jitka Brandejsová, DiS.       zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ      

Dana Kubíčková                        učitelka MŠ

Lenka Martinková                    učitelka MŠ

Romana Musilová                   učitelka MŠ, úklid

Kateřina Břízová                      účetní, vedoucí stravování

Eliška Hubálková                     kuchařka, úklid

Jaroslava Schreiberová           kuchařka, úklid

 

   

Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogové se aktivně sebevzdělávají - semináře, samostudium. Jejich pracovní doba je organizována tak, aby byla dětem vždy zajištěna optimální péče.

 

 1. Spoluúčast rodičů

Formy spoluúčasti:

       denní styk, konzultace, informace na nástěnkách, společné akce (besídky, výlety), účast na dění v mateřské škole, řešení problémů, drobné opravy a údržba

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, chrání soukromí rodiny, nezasahuje do jejího života, neposkytuje nevyžádané rady.

 

Školní vzdělávací program  

je osobnostně orientovaný v přístupu k dítěti a jeho vzdělávání, je založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí a umožňuje práci s tématickými celky srozumitelnými dětem. Využívá běžné životní situace i nahodilé příležitosti, to vše v úzké spolupráci s rodinou a základní školou.

 

Hlavní pedagogický záměr:    

 • usilujeme o rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své individuální specifické potřeby a možnosti, a jeho aktivitám vytváříme potřebné podmínky
 • děti mají možnost podílet se na tvorbě denního programu, na druhou stranu se nemusí aktivně účastnit, mohou být pozorovateli
 • respektujeme pedagogické zásady, posilujeme sebevědomí dětí, hodnotíme je především kladně, podporujeme jejich iniciativu, tvořivost a fantazii
 • rozvíjíme a zdokonalujeme pohybové schopnosti a dovednosti, vhodným cvičením vytváříme návyk správného držení těla
 • připravujeme děti pro budoucí život, povzbuzujeme jejich jistotu a sebedůvěru
 • individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky
 • zvýšenou pozornost a péči poskytujeme zdravotně znevýhodněným a problémovým dětem

 

Hlavní pedagogické cíle:

 1.  Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2.  Výchova k samostatnosti a ke zdravému životnímu stylu
 3.  Osvojování základních všeobecně respektovaných hodnot
Tématické bloky       1.  PODZIMNÍ MALOVÁNÍ
                                      2.  KOUZLO  ZIMY

                                     3.  JARO, JARO, JARO UŽ JE TU

                                      4.  TĚŠÍME SE NA LÉTO

 

          1. PODZIMNÍ MALOVÁNÍ

1.1   Na září, na září těšili se sadaři

    Dílčí vzdělávací cíle:      

 • vnímat změny v přírodě, určovat charakteristické rysy podzimu
 • jmenovat druhy ovoce
 • zvládat jednoduché počty, porovnávání počtu, velikosti, prostorové pojmy, jmenovat barvy
 • rozvíjet smysly - poznávat ovoce podle vzhledu, barvy, chuti, jeho význam pro naše zdraví, osvojit si nutnost omývání před jídlem
 • seznamovat se s ovocnými stromy – sad, jabloň, hrušeň, švestka
 • seznamovat se s ovocnými keři – hroznové víno, trnka
 • cvičit paměť, slovní vyjadřování                                                                                        

Vzdělávací nabídka:

 • vylepování, tiskátka – např. z půlek ovoce                                                                
 • poslech pohádek, dramatizace (Jak pejska bolel zoubek, O jabloňce)
 • rozlišení ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, ochutnávka -(příprava ovocného pokrmu (salát,..) – hra na kuchaře
 • barvy, třídění, počty, číselná řada
 • kreslení – kruhový pohyb, malování, modelování,
 • práce s papírem - vystřihování, vytrhávání, mačkání,
 • nácvik písní, básniček, říkanek (Koulelo se, koulelo; Pod naším okýnkem; Foukej, foukej, větříčku; Hruška, ….)
 • pozorování při pobytu venku, pomoc při sklizni
 • hra na prodavače

Pohybové aktivity:

 • učit se správnému držení těla
 • učit se ovládat dech – nádech, výdech
 • běh ve skupině nebo za vedoucím dítětem
 • běh střídaný s klidovými polohami – reakce na signál
 • zdravotní cviky k procvičení celého těla
 • skok – poskoky snožmo, seskoky, odraz
 • lezení, plazení, prolézání, výstup a sestup po žebříku
 • pohotové změny postojů a poloh
 • pohybové hry – např. „Na kočku a na myš“, „Na peška“, „Na kouzelníka“, „Schovávaná s jablíčkem“
 
1.2   Na poli vyrostla řepa

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojovat si poznatky o přírodě
 • rozvoj slovní zásoby, výslovnosti, paměti
 • jmenovat zeleninu, vědět, kde roste
 • znát její užití – zeleninová jídla
 • rozlišit ovoce a zeleninu
 • zvládat počty, třídění, číselnou řadu, rozlišovat tvary, velikosti
 • rozvíjet smysly - vzhled, barva, chuť
 • chápat význam pro zdraví člověka – vitamíny
 • co vaří maminka, co rádi jíme

Vzdělávací nabídka:

 • ochutnávka, poznat, co mám na talíři
 • přinést něco zdravého z domova
 • příprava zeleninového pokrmu,
 • kreslení, malování, tiskátka – např. z brambor, vystřihování, vytrhávání, vylepování, modelování
 • pracovní listy – individuální a skupinová práce
 • nácvik písniček, básniček, říkadel s pohybem (Šla Nanynka do zelí, Šel zahradník do zahrady, Cib-cib-cibulenka; Okurčička, Princeznička na bále)
 • poslech příběhů, pohádek (O řepě), dramatizace

   

1.3   Náš táta šel na houby.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávat život v lese - zvěř, učit se zde chovat
 • vnímat změny v přírodě -  opadávání listí, holá pole, suché louky, barvy
 • rozlišit keře a stromy jehličnaté a listnaté, listy, plody
 • znát části stromu – kořen, kmen, větve, kůra, listy
 • poznat jedlé houby, nesbírat nic sami – nebezpečí jedovatých hub
 • odlet ptáků do teplých krajin – proč odlétají – houfování vlaštovek – příběh „Poslední vlaštovka“
 • probouzet cit k živé přírodě
 • rozvíjet slovní projev, tvořit souvětí

          Vzdělávací nabídka:

 • vycházky do přírody, do lesa, povídání s dětmi       
 • práce s listy – porovnávání tvarů, lisování, otisky,  malování – zapouštění barev, kreslení pastely, křídami,
 • práce s kůrou  - otisky
 • práce s dalšími přírodninami, např. jeřabiny, šípky –  navlékání
 • na nit, sušení
 • kaštany – výroba zvířátek 
 • sběr kaštanů, žaludů, jeřabin pro zimní přikrmování zvěře  - proč?, návštěva v lese u krmelce
 • nácvik písní (Muchomůrka, sedí v lesíčku), říkanek
 • (Náš táta šel na houby, Vítáme podzim),
 • pohybových her (Na houbaře, Zajíček v své jamce)
 • poslech příběhů (Neplač, muchomůrko)                                                                                                                             

1.4   Vyletěl si pyšný drak

          Dílčí vzdělávací cíle:

 • učit se správně slovně označovat přírodní jevy – slunce, mraky, vítr, déšť, mlha
 • poznávat jejich význam pro přírodu – déšť zalévá, vítr roznáší semínka
 • všímat si změn kolem nás, umět je slovně vyjádřit

            Vzdělávací nabídka:

 • pozorování při pobytu venku
 • řešení příběhů – co by se stalo, kdyby….
 • výběr vhodného oblečení a obuvi, péče o zdraví
 • DRAK – malování, kreslení, stříhání, lepení
 • pouštění draka – kdy létá a kdy ne?
 • nácvik a opakování písní, říkanek – Foukej, foukej; Drak;
 • rytmická cvičení – kapky deště, dechová cvičení – vítr

 

1.5  Podzimní loučení

         Dílčí vzdělávací cíle:

 • vnímat změny v přírodě, kolem nás
 • rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti se živou přírodou
 • upozorňovat dětina to, jak se chystají na zimu zvířátka
 • učit se vyprávět, sdílet své pocity, radosti i trápení
 • měkké souhlásky – c, j, ď, ť, ň, dě, tě, ně

          Vzdělávací nabídka:

 • pozorování při pobytu venku
 • rozhovory, obrazový materiál -  kdo prospí zimu a proč?
 • JEŽEK – jak žije, čím se živí, jak se brání
 • kreslení rovné čáry - bodliny
 • básničky („Ježek v zimě“, „Ježek měl pět koloběžek“)
 • pohybová hra „Na ježka“

 

          2. KOUZLO ZIMY

   2.1  Přišel k nám čert s Mikulášem

        Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s lidovými tradicemi, zvyky 
 • rozlišovat, co je nadpřirozené a co skutečné
 • postavy Mikuláše, anděla, čerta, jejich typické znaky
 • peklo, čert – zlo, potrestání zla
 •  zlepšovat slovní projev, výslovnost – cvičení jazyka, l, blblbl
 • rozvíjet fantazii – co by se stalo, kdyby, čertovská jména,….

     Vzdělávací nabídka:  

 • poslech „Jak to bylo na Mikuláše“
 • výroba masek – kreslení, stříhání
 • mikulášská punčocha, dobroty, uhlí
 • vyprávění a kreslení zážitků
 • pexeso, domino

  

2.2   Vánoce, vánoce přicházejí

        Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat děti s lidovými zvyky, tradicemi
 • znát některé vánoční symboly (stromeček, koledy, betlém, Ježíšek,………….)
 • spoluprožívat atmosféru těšení, radosti, tajemnosti, lásky k bližním
 • sdělovat si svá přání, pocity, mít „tajemství“
 • tajemný Ježíšek
 •  podporovat dětskou fantazii, tvořivost
 • podílet se na přípravě veřejného vystoupení při „Rozsvěcení vánočního stromu“

        Vzdělávací nabídka:

 • poslech a nácvik vánočních koled, básniček
 • poslech vánočních příběhů, např. Adventní příběhy, Krtek a vánoce, Ježíškův celý rok,….
 • výroba přáníček, dárků, výzdoby školy
 • pečení a zdobení perníčků a cukroví – znát suroviny
 • zdobení stromečku, mateřské školy
 • rychlení větviček – barborek
 • stavba betlému – Ježíšek, panna Maria, svatý Josef, tři králové – vyprávění s dětmi o Ježíškově narození
 • pouštění svíček ve skořápkách po vodě
 • kdo to byli koledníci
 • tradiční vánoční jídla
 • povídání o přípravách doma, moje RODINA
 • pozorování výzdoby obce
 • vánoční besídka s nadílkou

 

2.3  Zima, to je bílá paní

   Dílčí vzdělávací cíle:

 • vnímat charakteristické znaky zimy – sníh, mráz, led, námraza, meluzína, chlad
 • umět říci, co vidím, slyším, cítím, …
 • rozvíjet tělesnou zdatnost dle schopností dětí, ohleduplnost, ctít pravidla
 • zvládat počty, třídění, orientaci v prostoru, geometrické tvary – názvy, rozlišení
 • rozšiřovat výtvarné dovednosti
 • rozvíjet pěvecké návyky – dýchání, intonaci, rytmus

   Vzdělávací nabídka:

 • SNÍH,  LED  -  pozorování venku, pokusy, vlastnosti, logické úvahy, nebezpečí
 • SNĚHULÁK – koule ze sněhu, kreslení, malování, vylepování, modelování – kruhový pohyb
 • ZIMNÍ HRÁTKY – sáňkování, bobování, klouzání, koulovaná, hod sněhovými koulemi do dálky, na cíl, stavba iglú, vyšlapávání cestiček, kresby do sněhu, otisky;
 • logické příběhy – např. Co uděláš, když je ti zima? – Čím se topí v kamnech? – nebezpečí ohně, zápalek, vhodné oblečení
 • kreslení – malování obrázků se zimními motivy
 • slovní hry, sluchové hry, rytmizace, hra na tělo
 • nácvik písní, např. „Fouká, fouká“, „Potkal mrazík metelici“, „Dva mrazíci“, „Co to cinká za vesnicí“
 • nácvik říkanek – „Zima, zima, zimička“, Sněhuláček panáček“, „Zima byla, bláto bylo“, „Byl jeden domeček“, hádanek -„Přišel k nám bílý kůň“, „Přišel k nám host“
 • příběhy – „Dva sněhuláci“, Krtek v zimě“

 

2.4 Zvířata v zimě

   Dílčí vzdělávací cíle:          

 • seznamovat se zákonitostmi přírody
 • rozvíjet u dětí city, soucítění, úctu k životu zvířat
 • vnímat potřeby druhých, odlišnosti života
 • znát rozlišovací znaky zvířat a ptáků, jejich jména
 • znát obyvatele věčně zasněžených krajin – Eskymák, lední medvěd, tučňák, tuleň, mrož, polární liška…. jak žijí, čím se živí – ryby

   Vzdělávací nabídka:

 • povídání o životě zvěře a ptáků v zimě, pozorování při vycházkách
 • přikrmování zvěře - myslivec, myslivecká zařízení - a ptáků - krmítka,
 • co jim nasypeme, vhodná potrava, zažít radost z pomoci
 • pozorování a poznávání stop, napodobování, obkreslování
 • vyprávění nad obrázky, prohlížení a předčítání z knih, encyklopedií, např. „Broučci“, „Příběhy veverky Zrzečky“, „O Smolíčkovi“ od Fr. Hrubína, „Kubula a Kuba Kubikula“
 • písničky „Vrabec v zimě“, Bude zima, bude mráz“, sluchová hra „Ptáčku, jak zpíváš?“
 • básničky „Stopy ve sněhu“, Ježek v zimě“, Povídala vrána vráně“
 • kreslení, malování, koláže – stříhání, lepení
 • poslech a dramatizace pohádek, např. „Budka“, „Rukavička“, „Jak pejsek s kočičkou psali psaní děvčatům do Nymburka“ apod.
 • bludiště – cesta od – k
 • domýšlení příběhů, vyprávění na pokračování – co by se stalo, kdyby…
 • poprosit rodiče o zapůjčení vhodné knihy, encyklopedie

 

2.5 Ve zdravém těle zravý duch - pečujeme o své zdraví

   Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávat své tělo a jeho potřeby, náš příchod na svět
 • jmenovat části těla a jejich funkce -  počet, velikost, i anglicky
 • zdokonalovat sebeobslužné činnosti, hygienu
 • spojovat pohyb se správným dýcháním
 • chápat význam pobytu venku, otužování, sportování

   Vzdělávací nabídka:

 • instruktáž na vlastním těle, obrazový materiál
 • RUCE – funkce ruky, prstů, obtisk ruky, obkreslování na papír, do sněhu, do písku
 • hra na lékaře – „Alenka stůně“ – práce lékaře, pobyt v nemocnici, sanitka, lékárna
 • možnost onemocnění, úrazu, prevence, vitamíny, léky
 • péče o zuby – čistíme si je po obědě
 • rizikové situace – led, zamrzlá řeka, potok, rampouchy
 • HYGIENA – používání kapesníku, umývání, česání
 • volba vhodného OBLEČENÍ – proč?, sebeobsluha
 • zdravá strava – ovoce, zelenina, nepřejídat se
 • co by se stalo, kdyby …., vlastní zkušenosti, zážitky
 • DVD „Byl jednou jeden život“
 • „Martínkova čítanka“, pohádka „Jak pejska bolel zoubek“

Pohybové aktivity:

 • při chůzi překračovat nízké překážky
 • vybíhat na určený signál
 • výskok s dosahováním na předměty
 • přeskoky přes překážky, skok do výšky, seskok
 • plazení po zádech s odrážením obounož
 • převaly, kotoul vpřed – dle vyspělosti dětí s dopomocí
 • stoj a poskoky na jedné noze
 • koulení míčů ve dvojicích, v kruhu, chytání
 • pohybové hry „Na mrazíka“, „Meluzína“
 • sezónní sporty – sáňkování, bobování, klouzání, koulování


2.6 Ten dělá to a ten zas tohle - žádná práce není hanbou, hanba je nic nedělat

   Dílčí vzdělávací cíle:

 • vnímat výsledky lidské práce
 • znát různé profese
 • vědět, kde pracují rodiče, prarodiče, zajímat se o jejich práci
 • získávat poznatky o různých materiálech – dřevo, papír, látka,
 • vlna, kov, sklo, porcelán, plast - o jejich původu, užití
 • rozvoj slovního projevu, mluvit v celých větách, vyprávět
 • podněcovat děti ke spolupráci při všech činnostech 

   Vzdělávací nabídka:

 • co dělají rodiče doma, v zaměstnání – pozorování, rozhovor,
 •  anketa, obrazový materiál
 •  čím bys chtěl být, až vyrosteš
 • jak pomáhám doma
 • poznávat profese, např. prodavačka, kuchařka, učitelka, řidič, traktorista, zedník, truhlář, tesař, elektrikář, hasič, policista, zedník, zemědělec, švadlena, kadeřnice
 • pracovní nástroje, stroje – pozorování, obrazový materiál,
 • Logico Piccolo – logické řešení úloh
 • pantomima – napodobování
 • budou z nás školáci – příprava k zápisu do ZŠ
 • návštěva ve škole – rozdíly mezi školou a školkou

 

2.7 Kouzelnými vrátky rovnou do pohádky

    Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řeči, pohybového projevu, představivosti
 • napodobování hlasů
 • učit se charakterizovat literární postavy, rozlišovat mezi dobrem a zlem, ponaučení
 • chápat rozdíl mezi fantazií a skutečnost, vtip
 • poslouchat a nacvičovat básně, rýmované pohádky, rýmovat
 • učit se zacházet s knihou, časopisem
 • kdo je spisovatel, ilustrátor – malíř, znát některé
 • kterou pohádku, knížku mám nejradši, proč

    Vzdělávací nabídka:

 • pohádkový týden
 • poslech pohádek a příběhů, rozšiřování zásobníku klasických a moderních pohádek -  Němcová, Erben, Hrubín, Čapek
 • dramatizace pohádek, vystupování před publikem
 • ilustrování pohádek
 • prohlížení a „čtení“ knížek, časopisů, sestavování příběhů – co bylo nejdřív, co potom, domýšlení příběhů
 • vyprávění toho, co dítě vidělo a slyšelo
 • čtete si doma před usnutím a co?
 • vymýšlení pohádek, dokončení příběhu – mohlo to být i jinak……vymyslet dobrý i špatný konec
 • předčítání veršů – Hrubín, Žáček
 • slovní hry - rozlišení počáteční hlásky, vymýšlení slov, řetězení, počet slabik, délka hlásek, rýmování  -individuálně i skupinově
 • karneval – výzdoba třídy, převleky
 • hra „Na spícího krále“, „Na Růženku“

 

       3.  JARO, JARO, JARO UŽ JE TU

3.1 Toulky předjařím

    Dílčí vzdělávací cíle:

 • vnímat změny kolem sebe  - probouzí se  příroda, dny se prodlužují, otepluje se, taje sní
 • uvědomovat si vliv počasí 
 • chápat koloběh vody v přírodě, důležitost vody
 • chápat význam slunce
 • význam rostlin, trávy, objevovat první květiny, jejich názvy
 • poznávat a zkoumat, co potřebují rostliny k růstu
 • všímat si změn na stromech, keřích
 • pozorovat oblohu, planety
 • návrat ptáků z jižních krajin
 • povídání o výletech s rodiči, co jsme kde viděli zajímavého

     Vzdělávací nabídka:

 • pozorování při pobytu venku, vycházky
 • povídání s dětmi o jejich zážitcích
 • pokusy se semeny – setí, vytvoření různých podmínek – světlo - tma, sucho - vlhko - mokro, zemina – vata, atd.
 • rychlení větviček zlatého deště
 • kreslení – i podle předlohy
 • různé techniky malování – otisky, zapouštění barev, bramborová tiskátka
 • básničky, říkanky („Táta včera na venku“, „Přišlo jaro do vsi“, …)
 • písničky – „Na jaře, na jaře“, „Vozilo se na jaře“, „Sluníčko se směje“, „Travička zelená“
 • obrazový materiál – prohlížení naučných knih, encyklopedií, přinést knihy z domova
 • naučné filmy na DVD

 

3.2 Táta včera na venku,...

     Dílčí vzdělávací cíle:

 • znát jarní květiny – sněženka, bledule, petrklíč, krokus
 • netrhat zbytečně květiny – první potrava pro hmyz
 • vědět, že některé rostliny mohou být léčivé – bylinkové čaje -  a jiné jedovaté - opatrnost
 • vědět, co potřebují rostliny k růstu, znát části rostlin
 • pojmenovat rozdíly mezi květinami, keři, stromy
 • některé stromy a keře v našem okolí
 • poznávat HMYZ   - význam opylování
 • znát učit se zacházet s lupou – pozorovat, všímat si detailů

      Vzdělávací nabídka:

 • při pobytu venku na louce a na zahradě – poznávání a pojmenování květin
 • seznamování s názvy stonek, kořen, list, poupě, květ
 • používat smysly zrak – barva, čich – vůně
 • pozorování hmyzu – včela, vosa, moucha, brouci, motýli
 • povídání o významu hmyzu, jeho vývoji – s obrázky
 • kreslení a malování květin, lisování, lepení
 • četba na pokračování - práce s knihou, např. „Knížka Ferdy mravence“, „Jak krtek uzdravil myšku“, „Příběhy od Pavoučího kamene“
 • prohlížení Atlasu rostlin, obrazový materiál
 • písničky, básničky, tanečky

      Pohybové aktivity na jaře:

 • vytrvalá chůze přírodním terénem
 • skok do dálky snožmo – odraz, doskok
 • poskočný krok, cval stranou
 • slézání průlezek, jízda po skluzavce
 • kotoul na zvýšené ploše, opakovaný
 • míčové hry – tenis, kopaná, „Na jelena“
 • chytání míče po odrazu od země, driblování
 • rozšiřování repertoáru pohybových her, dodržovat pravidla, umět se vystřídat ve vedoucí roli, přijmout porážku – nesmí být pravidlem
 • plavecký výcvik

 

3.2 Vznik života

    Dílčí vzdělávací cíle:

 • vážit si života ve všech jeho formách - chápat, že všechno souvisí se vším
 • pojmenovat a rozlišit zvíře – pták - ryba, rozdíly
 • rozlišit domácí - volně žijící – exotické zvíře
 • znát potřeby zvířat k životu – potrava, kde žijí
 • vznik života -  vejce - vajíčko
 • poznat a pojmenovat domácí a hospodářská zvířat
 •  a jejich mláďata, užitek
 • máme doma nějaké zvířátko – kamaráda, jak se o něj starám, jak se jmenuje

     Vzdělávací nabídka:

 • obrazový materiál, časopisy, knížky, encyklopedie
 • rozhovory, vyprávění
 • pozorování při pobytech venku
 • hádanky – co je to
 • logické úlohy – co k čemu patří
 • kreslení, omalovánky, modelování – koule, váleček
 • poslech a dramatizace pohádek – děti jako herci,
 • s maňásky, s loutkami – např. „O pilné slepičce“, „O slepičce a kohoutkovi“, „O třech kuřátkách“, „O neposlušných kůzlatech“, „O třech prasátkách“, „O pejskovi a kočičce“
 • četba: „Uprchlík na ptačím stromě“, „Z deníku kocoura „Modroočka“, „O Harýkovi a Billovi“, „Dášeňka“
 • písničky, zpěv na motivované slabiky
 • poslech zpěvu ptáků
 • pohybové hry „Na ovečky“, „Rybičky, chyťte se“
 • pracovní listy – Čí je to stín?, Poznej zvíře….

 

3.3 Hody, hody, doprovody,...

   Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávat lidové zvyky, tradice - velikonoce
 • znát velikonoční symboly
 • prožívat radost, těšení
 • učit se lidové slovesnosti - velikonoční koledy

   Vzdělávací nabídka:

 • výroba velikonoční výzdoby - práce s papírem, textilem - stříhání, lepení, malování
 • seznamování s velikonočními symboly – pomlázka, kraslice, beránek, mazanec
 • barvení kraslic
 • rychlení obilí
 • nácvik velikonočních koled, např. „Hody, hody, doprovody“,
 • „Kropenatá slepičko“, „Kluci, pojďte na holky“, „Drbu vrbu, ..

 

3.4 Svátek matek

    Dílčí vzdělávací cíle:                                                                                         

 • podporovat kladné vztahy v rodině
 • učit se slovně vyjadřovat své city, rozvíjet slovní projev
 • zajímat se o přání a touhy druhých, nechovat se sobecky
 • učit se dělat druhému radost – malým dárkem, pomocí

    Vzdělávací nabídka:

 • rozhovory s dětmi – jaká je tvoje maminka, co umí
 • naše rodina
 • výroba dárku
 • kresba maminky, rodiny
 • písničky, básničky
 • četba „Martínkova čítanka“, „Vendulčiny oříšky“

 

3.5 Jezdíme, létáme, plujeme

    Dílčí vzdělávací cíle:     

 • vést děti k dodržování pravidel bezpečnosti při chůzi na silnici, jízdě na kole – používání helmy – proč?, jízdě v autě na sedačce
 • zvládnout bezpečné přecházení vozovky
 • učit se znát dopravní značky
 • poznávat dopravní prostředky, vědět, k čemu slouží
 • znát pojmy řidič, pilot, kapitán
 • sdělovat si vlastní zážitky, vyslechnout kamaráda

     Vzdělávací nabídka:

 • povídání nad obrázky, knížkami, časopisy
 • sdělování vlastních zážitků, kde jsme byli na výletě
 • dopravní hry s traktory, auty, ….
 • pohybové hry – reakce na zvukové a barevné signály
 • pozorování při pobytu venku, nošení reflexní vestičky
 • poznávání dopravních prostředků po zvuku
 • co by se stalo, kdyby……, rizikové situace
 • kreslení, malování
 • skládání papíru, origami
 • zapojení do různých soutěží
 • prohlédnutí hasičské techniky
 • pozorování zemědělské techniky
 • plánování školního výletu, jak se chováme v autobuse, ve vlaku
 • kreslení zážitků z výletu
 • jízda na tříkolkách, koloběžkách, na kole – učit se šlapat, udržet rovnováhu, směr, zastavit
 • jízda zručnosti – slalomem mezi překážkami

 

       4.  LÉTO - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

4.1 Umíme se chovat?

    Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvářet u dětí základní povědomí o tom, co se smí, co ne
 • upozorňovat na nebezpečné situace, jak si chránit zdraví
 • nepřeceňovat své síly
 • vytvářet u dětí základní ekologické cítění

      Vzdělávací nabídka:

 • celoroční seznamování s místem, kde žijeme
 • povídání s dětmi, vzájemné sdělování zkušeností a zážitků
 • upozornění na nebezpečí slunečního záření, vody, hmyzu, jedovatých rostlin, ohně, větru, bouřky, spadlých drátů elektrického vedení, proč nikam nechodíme sami
 • opakování bezpečnosti na silnici – co už víme, umíme
 • instruktáž o tom, jak se můžeme bránit – neznámým lidem, zvířatům
 • nechceme žít na smetišti - rozlišovat, co je správné a co ne – obrazový materiál „Umíme se chovat?“
 • základy ekologie – třídění odpadků – papír, plasty, sklo
 • používání odpadkového koše
 • úklidové práce – umět urovnat věci v šatně, uklidit hračky, zamést podlahu, utřít stoleček, podlahu, čistota na WC
 • výroba papíru – proč s ním neplýtváme? – chráníme tím lesy
 • význam lesa -  stromů pro náš život
 • život na louce, u vody

 

4.2 Děti celého světa - svátek dětí

    Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s jinými kulturami, národnostmi
 • jak si děti hrají
 • soucítění – všechny děti se nemají tak dobře, jako my

     Vzdělávací nabídka:

 • prohlížení knížek, časopisů, sledování DVD, televizních pořadů
 • četba pohádek, příběhů
 • povídání s dětmi, jejich vlastní názory – co bych mohl udělat, aby bylo na světě lépe
 • udělal jsem někdy něco špatného?, jak jsem to vyřešil?
 • školní výlet – seznámení s novým prostředím
 • zahradní slavnost – se ZŠ – pro rodiče a přátele školy
 • sportovní olympiáda – co už zvládám
 • příprava královské hostiny
 • loučení s předškoláky – se ZŠ

 

4.3 Prázdninové aktivity

 • hrajeme si, sportujeme, zpíváme, kreslíme, malujeme a pracujeme na zahradě podle chuti a schopností, uklízíme, třídíme, opravujeme hračky a těšíme se na dovolenou s rodiči, k babičce, tetě, ….

 

Plán akcí pro děti
 • divadelní představení - 1x měsíčně v MŠ
 • návštěva divadelních a filmových představení a koncertů dle nabídky FIDIKA, ANIMA a ZUŠ v Žamberku
 • Rozsvěcení vánočního stromu
 • plavecký výcvik pro starší děti v Ústí nad Orlicí
 • sportovní olympiáda + spaní předškoláků v mateřské škole
 •  pohádkové odpoledne plné her a soutěží na zahradě MŠ s rodiči
 • Dopravní dopoledne s jízdou zručnosti na kole (odstrkovadle)
 • školní výlet
 • den Země – čištění lesa od odpadků
 • loučení s předškoláky
 • celoroční sběr starého papíru a pomerančové kůry
 • třídění odpadu
 • celoroční spolupráce se základní školou

Spolupráce mimo školu

     Výměna zkušeností s kolegyněmi z okolních vesnických mateřských škol (Dlouhoňovice,  Helvíkovice, Kameničná, Nekoř, Záchlumí, Hejnice a Sopotnice) na přátelských schůzkách, případně společný výlet dětí z těchto škol na hrad Litice nad Orlicí – koná se jednou za dva či tři roky.