Školní řád

Škola: Základní škola a Mateřská škola Líšnice,

           okres Ústí nad Orlicí

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 79/17/L

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: 201

Skartační znak: A5

Změny: od 1. 9. 2018 v článku III. odstavec 2 (denní režím II. oddělení)

 

 

I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

    Mateřská škola (dále jen „MŠ“) v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 7. vytváří podmínky pro rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na uspokojení základních životních potřeb (jídlo, oblečení, místo k životu, lékařská pomoc)
 • na poskytnutí ochrany před lidmi a jevy, které by je mohly fyzicky nebo psychicky ranit
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • být respektováno jako individualita

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

3. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, případně opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“), mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami MŠ nebo ředitelkou školského zařízení
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ ředitelce nebo učitelkám školy
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • přihlásti své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku)
 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ, bylo vhodně a čistě upraveno a osobně ho předat učitelce
 • na vyzvání ředitelky nebo učitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • včas informovat o důvodech nepřítomnosti dítěte v MŠ v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • informovat MŠ o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění
 • nahlásit škole každou změnu v osobních údajích, zejména místo trvalého pobytu a telefonické spojení
 • účastnit se svolaných třídních schůzek
 • zaplatit ve stanoveném termínu poplatek za předškolní vzdělávání a stravné
 • řídit se školním řádem mateřské školy
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi, docházejícími do MŠ, a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • v případě poškození majetku školy dítětem projednat s ředitelkou školy nebo učitelkami opravu nebo náhradu škody
 • nevstupovat do prostor MŠ v podnapilém stavu
 • při vstupu do budovy MŠ používat vhodnou obuv z důvodu bezpečnosti

 

II. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 

1. Přijetí dítěte

 • Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v určených dnech v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školského zařízení.  Přihlášku dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží zákonní zástupci do 30 dnů rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ nebo zamítnutí s uvedením důvodu.
 • Přijímání dětí do mateřské školy se řídí kritérii přijetí, vyvěšenými na nástěnce mateřské školy.
 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je schopné navštěvovat MŠ, je pojištěno u zdravotní pojišťovny a má v přihlášce vyplněné potvrzení od pediatra.
 • Rozhodnutí o přijetí může ředitelka školy vydat na dobu určitou (její délka nesmí přesáhnout 3 měsíce), není-li např. při zápisu zřejmé, zda bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.

2. Ukončení vzdělávání

Ředitelka školského zařízení může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím písemném oznámení:

 • pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem
 • pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují povinnosti stanovené v tomto školním řádu
 • pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním
 • pokud zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu

3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení

i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPPa pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Podmínky pro úspěšné předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků
 • vysoce profesionální, přiměřený a citlivý přístup učitelů a ostatních pracovníků
 • úzká spolupráce s ostatními rodiči a předávání potřebných informací

4. Vzdělávání dětí ve věku dvou až tří let

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku.Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte.

 • Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

 

III. Provoz mateřské školy

1.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 • Mateřská škola jako škola s celodenním provozem je otevřena od 6.30 do 16.00 hod.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsících červenci a srpnu na dobu 4 - 5 týdnů a o vánočních prázdninách. Rozsah omezení nebo přerušení musí být oznámen zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informace o omezení nebo přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. PPV se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8 do 12 hodin. Povinnost PPV není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní škole.
 • MŠ může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Denní režim I. oddělení:

         6.30 – 9.30     příjem dětí, spontánní hry dle zájmu dětí,

                                spontánní a řízené pohybové činnosti

                                skupinové a individuální smyslové hry, jazykové, hudební,

                                dramatické, výtvarné a pracovní činnosti

                                hygiena, přesnídávka

                                příprava na pobyt venku

         9.30 – 11.30   pobyt venku – na školní zahradě nebo poznávací vycházky

       11.30 – 12.30   hygiena, oběd

       12.30 – 14.00   sebeobsluha, odpočinek na lůžku, četba, klidná hra u stolečků

       14.00 – 16.00   svačina, odpolední zájmové činnosti, individuální péče

 

 

Denní režim II. oddělení:

         7.30 – 9.30     příjem dětí, spontánní hry dle zájmu dětí,

                                spontánní a řízené pohybové činnosti

                                skupinové a individuální smyslové hry, jazykové, hudební,

                                dramatické, výtvarné a pracovní činnosti

                                hygiena, přesnídávka

                                příprava na pobyt venku

         9.30 – 11.30   pobyt venku – na školní zahradě nebo poznávací vycházky

       11.30 – 12.30   hygiena, oběd

       12.30 – 14.00   sebeobsluha, odpočinek na lůžku, četba, klidná hra u stolečků

       14.00 – 15.00   svačina, odpolední zájmové činnosti, individuální péče

 

Pobyt venku  

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny denně.

Důvody vynechání pobytu venku - silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod – 10°C. Při teplotách nad 31°C v letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněné terasy v co největším rozsahu.

 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a zasílány na e-mail adresy zákonných zástupců. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky a e-mail.

 

IV. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost od 1.9. do 31.8. následujícího školního roku.

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí

vyhlášky č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání (Sbírka zákonů č. 214 ze dne 21. května 2012, kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.)je stanoveno:

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně – před zahájením povinné školní docházky po dobu nejvýše 12 měsíců (školský zákon,

§ 123 odst. 2).

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 250,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14,§ 6, odst. 2)

 

Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §. 6, odst. 6) po předložení žádosti o osvobození na příslušném formuláři a prokáže tuto skutečnost.

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školského zařízení (školský zákon, § 164, odst. a) – viz. Článek V směrnice „Pokyn ředitelky školského zařízení ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.“

 

Zákonní zástupci, kterých se týká snížení úplaty, si podají v mateřské škole žádost o snížení.

 

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školského zařízení (školský zákon, § 164, odst. a)

 
Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena vnitřním řádem školní jídelny.

 

 Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dětí v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné, a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1d).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti nebo převodem na účet školského zařízení

u paní hospodářky v kanceláři MŠ.

 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od zákonných zástupců. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

V.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., kdy se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. 

 

Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte nejpozději do 7.00 hod. v daný den, na následující dny kdykoli v průběhu dne, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost škole neprodleně oznámí.

 

Učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob, až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo určeným osobám předají (pro dopravu tranzitem jsou upravena pravidla). Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat, sdělí tuto informaci učitelce nebo vyplní a podepíší předepsaný formulář. Pověřená osoba je v případě požádání povinna doložit svou totožnost.

 

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat paní učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci za děti zodpovídají až do předání učitelce.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Vyzvedávání dětí se děje přímo ve třídě, v případě pobytu venku na školní zahradě. Zákonní zástupci jsou povinni upozornit učitelku, že si dítě přebírají.

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, paní učitelka

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku školského zařízení
 • v případě nouze se obrátí na Policii ČR

Učitelka vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

 

Všechny děti jsou v době pobytu v mateřské škole a při akcích mateřské školy pojištěny proti úrazům a nehodám u pojišťovny Allianz.

 

Je vedena kniha úrazů.

 

VI. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

   V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), rasismu, vandalství, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

   Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí.

 

    Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a používání alkoholu.

 

 

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují zaměstnanci školy, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ.

 

 • Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte.
 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

 

3. Odpovědnost MŠ za hračky dětí

 

 MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

 

Účinnost od 1. 9. 2017

Projednáno a schváleno pedagogickou školskou radou: 30. 8. 2017

 

 

                                                                                             

 

 

Dana Kubíčková, učitelka MŠ

                                                                                                         Mgr. Eva Luxová, ředitelka