Úplata za předškolní vzdělávání 2017/2018

 

Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Pokyn ředitelky školského zařízení ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2015/2016

Č.j.: 52/17/L

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: 202

Skartační znak: A5

Změny:

 

Tento pokyn vychází z:

  • § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
  • § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (Sbírka zákonů č. 214 ze dne 21. května 2012, kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

Tato směrnice blíže upravuje v rámci výše uvedených předpisů úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v Základní škole a Mateřské škole Líšnice, okres Ústí nad Orlicí,

Líšnice 248, 561 84 Líšnice

 

Čl. II

Výše úplaty

Výši úplaty stanoví ředitelka školského zařízení vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školského zařízení stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

 

Pro školní rok 2017/2018 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 250,- Kč.

 


Čl. III

Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

 

a) které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce -

snížená úplata je stanovena na částku 125,- Kč,

b) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka školského zařízení stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. O výši snížení úplaty informuje ředitelka školského zařízení prostřednictvím informační tabule v prostorách mateřské školy (šatna).

 

c) během prázdninového provozu, kdy se hradí nejnižší možná částka daná vyhláškou, a to poměrnou částí. Částka bude upřesněna dodatkem k tomuto pokynu nejpozději do 30. dubna 2018.

 

Čl. IV

Splatnost úplaty

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti nebo bezhotovostně (bankovním převodem) od 20. dne předešlého kalendářního měsíce do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (př.: od 20. 8. – 15. 9. na měsíc září). Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školského zařízení rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb. § 35 odst.1d.
  2. Ředitelka školského zařízení může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
  3. Plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy nebo bezhotovostně bankovním převodem.

 

Čl. V

Osvobození od placení úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně - před zahájením povinné školní docházky po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

 

Osvobozen/a od úplaty je:

a) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže ředitelce školského zařízení.

 

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. a tuto skutečnost prokáže ředitelce školského zařízení.

 

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. a tuto skutečnost prokáže ředitelce školského zařízení.

 

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. a tuto skutečnost prokáže ředitelce školského zařízení.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

V Líšnici 8. 6. 2017                                                            Mgr. Eva Luxová,

     ředitelka školského zařízení