PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole v Líšnici, okres Ústí nad Orlicí

561 84 Líšnice                                        telefon: 465612367

Č.j.: 95/15/L

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou  - 137/2004 Sb., 107/2005 Sb. Hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ ( novela č. 463 ).

 

STRAVNÉ

Způsob placení :  stravné se platí zálohově na následující měsíc !!!

 

  • převodem na účet  ZŠ a MŠ Líšnice -  č. účtu – 27-8770620237/0100

Platbu bankovním příkazem je nutné platit za každého strávníka zvlášť

VS = rodné číslo dítěte ( pokud je to možné napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte).

  • hotově u vedoucí ŠJ - stravné je možné platit hotově, vždy od 20.dne předchozího měsíce (např. od 20.8.2014 na měsíc září ).

Vyúčtování stravného bude provedeno na konci školního roku, velké přeplatky během roku dle dohody. Stravné musí být uhrazeno do 1.dne v měsíci. Případné nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k vyloučení žáka z MŠ, v ZŠ vyloučení ze školního stravování.

 

VÝŠE STRAVNÉHO  - od 1.9.2015

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve  kterém dosahují určitého věku ( od 1.9. do 31.8. )

 

Mateřská škola:  do – 6 let              7 let

Přesnídávka    8,-- Kč (přesnídávka,nápoj)  9,-- Kč (přesnídávka, nápoj)            

Oběd             16,-- Kč (oběd, nápoj)         17,-- Kč (oběd, nápoj)        

Svačina          8,-- Kč (svačina, nápoj)        9,-- Kč (svačina, nápoj)

CELKEM           32,-- Kč                              35,-- Kč

 

Základní škola

 7 – 10 let                                    19,-- Kč

11 – 14 let                                    22,-- Kč

dospělí                                         22,-- Kč

 

VÝDEJ OBĚDŮ – 10.50 – 12.45 hod

Výdej do jídlonosičů –  10.45 – 11.00 hod

PŘÍJEM ODHLÁŠEK: Nepřítomnému dítěti lze odhlásit oběd nejpozději do 7.hodin. Odpolední svačiny v MŠ se odhlašují do 8.30 hodin téhož dne.

NEMOC: - podle § 4 odst.9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování – strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky ZŠ.

JÍDELNÍ LÍSTEK je vyvěšen v kuchyni a jídelně ZŠ (popř. na chodbě ZŠ a v šatně MŠ).  Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb. – příloha 1.

OSTATNÍ: Naskladňování brambor se provádí přibližně 1× za 2 měsíce, a to po skončení provozu kuchyně. Po této činnosti je proveden řádný úklid.

V mimořádné situaci je možno poskytnout stravu za plnou cenu ( např: kontrolní orgán ).

Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Kateřina Břízová.

 

Vyhotovil: Břízová Kateřina                          Schválil: Mgr. Eva Luxová

V Líšnici  31. 8. 2015